Bostad och Miljö

Förhandsbesked

Du kan söka ett förhandsbesked om du har planer på att bygga något som kräver bygglov. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt.

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på

Ett beslut om förhandsbesked innebär att Samhällsbyggnadsnämnden prövar om din åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Samhällsbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas.

När du lämnat in din ansökan så kommer Samhällsbyggnadsnämnden göra en lokaliseringsprövning. Det betyder att nämnden undersöker om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. Ett förhandsbesked kräver därför inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från Samhällsbyggnadsnämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Ansök om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Grannar meddelas om din ansökan

När du ansöker om förhandsbesked underrättar Samhällsbyggnadsnämnden grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig. Grannar och andra berörda har oftast tre veckor på sig att svara Samhällsbyggnadsnämnden.

Överklaga ett förhandsbesked

Om du får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. De prövar självständigt ditt överklagande.

Om du får ett positivt förhandsbesked meddelar Samhällsbyggnadsnämnden vissa berörda om beslutet, och kungör det i Post- och Inrikes Tidningar. Efter det har de som berörs tre veckor på sig att överklaga.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Samhällsbyggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Avgifter

Avgift för förhandsbesked tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag (negativt förhandsbesked).

Handlingar som ska lämnas in för förhandsbesked

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan som redovisar var tänkta tomter och byggnader ska placeras
  3. Uppgifter om och redovisning av:
  • Hur många tomter eller bostadshus ansökan omfattar.
  • Tänkta material och kulörer på den nya bebyggelsen.
  • Redovisning av hur avfallshantering löses, ritas in på situationsplanen.
  • Redovisning av hur väg anordnas, ritas in på situationsplanen.
  • Beskriv hur vatten och avlopp ska ordnas.
 

Skicka in din ansökan