Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret

Alla Sveriges kommuner har ansvar för att det finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för en valperiod av 4 år. Verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen. I Söderköping har man sedan 2015 en Överförmyndarnämnd som har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten. Handläggningen sköts av kommunens överförmyndarkontor. 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarämnden  är främst en tillsynsmyndighet. Genom bestämmelser i föräldrabalken så utövar nämnden tillsyn över goda män och förvaltare i kommunen, d.v.s. kontrollerar att de sköter
sina uppdrag. Det är även överförmyndarnämnden  uppgift att rekrytera och utbilda nya goda män.

Gemensamt överförmyndarkontor med  Valdemarsviks kommun

Från 1 mars 2023 samverkar Söderköpings kommun med Valdemarsviks kommun kring gemensamt överförmyndarkontor. Överlämningen av ärenden från Valdemarsvik till Söderköping sker succesivt under våren 2023.

Överförmyndarkontoret har sedan 1 mars två nya handläggare.