Bostad och Miljö

Marklov

Planerar du att schakta eller fylla marken så mycket att höjdläget ändras avsevärt inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om marklov.

Det krävs även marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

Du behöver däremot inte söka marklov om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen och du vill höja eller sänka markytan till den nivån.

Skicka in ansökan

Ansök digitalt via vår E-tjänst

Mer information om ditt ärende kräver kontrollansvarig

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Det här ska ansökan innehålla:

Handläggaren beslutar vilka underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. Här nedan ser du vilka handlingar som i normalfallet ska lämnas in:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta som visar nivåkurvor och plushöjder, skala 1:400
  • Markplaneringsritning , skala 1:400
  • Marksektioner, skala 1:200
  • Eventuellt fotografier av befintlig byggnad/mark

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i två exemplar. Skala och fastighetsbeteckning ska vara angivet.