Bostad och Miljö

Utomhusmiljö

I vår utomhusmiljö räknas många saker in. Här kan du hitta information om luftföroreningshalter, vad du får elda på din tomt och biltvätt. Vi berättar också om störande vilda djur och fåglar, vad du gör om du hittar ett skadat djur och djurhållning i bostadsområden.

 • Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. För att förhindra att sjukdomen kommer till Östergötland och sprids mellan grisar finns det flera saker du kan göra.

  Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

  Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.

  Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.

  Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.

  Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.

  Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

  Det här kan du som invånare göra:

  • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion

  Merinformationom afrikansk svinpest och det pågående utbrottet.

  Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information  

  Läs mer om afrikansk svinpest och se frågor och svar på jordbruksverket.se

  Se frågor och svar om afrikansk svinpest på sva.se

  Rapportera sjukt eller dött vildsvin – SVA:s rapporteringsfunktion

   

 • Söderköpings kommun är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten åt sina medlemmar.

  Medlemskapet innebär bland annat att experter inom luftkvalitet utför, bedömer och analyserar resultatet av mätningarna som genomförs. Kommunen får även tillgång till en kartläggning där luftföroreningshalten beräknas för hela kommunen.

  Bortom avgaser och partiklar En film av Östra Sveriges Luftvårdsföbund - YouTube

  Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida. 

  Rapporter om luftföroreningshalter

  Östra Sveriges Luftvårdsförbund tar fram kartläggningar av luftföroreningshalter i Östergötlands län. Här nedan finns den senaste rapporten och länk till en luftföroreningskarta.

  Kartläggning av luftföroreningshalter i Östergötlands län, pdf

  Luftföroreningskartor - SLB.nu

  Webtjänst med nationell modellering av luftkvalitet finns tillgänglig på:
  https://www.smhi.se/data/miljo/nationell-modellering

 • Det är inte ovanligt att se vilda, till synes övergivna djurungar ensamma i naturen. På våren och sommaren handlar det vanligtvis om älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar. Undvik att störa djuren, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.

  Korta råd om djurungar

  • Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne.
  • Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.
  • Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten.
  • Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå.
  • Du kan kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv. 

  Naurvårdsverkets hemsida om övergivna djurungar

 • När vilda djur, som till exempel hjort och grävling, letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar.

  Kom ihåg att i jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Det innebär att även deras bon och ägg är fredade. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

  Nedan finns några länkar med tips för att minska problemen med några av våra vanliga djur.

  Problem med vilda djur? - Länsstyrelsen

   Råd om vilda djur - Naturvårdsverket

  Kommunjägare

  Vi har avtal med en kommunjägare som i första hand tar hand om skadade och sjuka djur. I vissa fall kan kommunjägaren utföra avskjutning av djurpopulation.

  Vid upplevda problem på kommunal mark eller fastighet gör du i första hand en anmälan via vår e-tjänst Felanmälan.

  Felanmälan – Mina sidor 

   

 • Om du upplever det störande med måsskrik, aggressiva måsar som vaktar sina ägg och ungar under häckningsperioden mars till juni, kajor som skräpar ner eller när fåglar häckar vid huset där du bor ska du kontakta fastighetsägaren.

  Du kan själv begränsa antalet fåglar genom att

  • inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten
  • hålla rent runt avfallstunnor och eventuella komposter.

  Fågelmatning

  Vill du mata småfåglar bör det ske till exempel i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

  Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön, exempelvis genom att maten lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåglar som matas så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.

 • Har du hittat skadade eller döda djur? Kontakta i första hand fastighets- eller markägare. Finns djuret på kommunens mark kontakta kommunens växel på 0121-181 00.

  Hittar du skadat eller påkört vilt till exempel älg, rådjur och vildsvin ska du kontakta polisen.

  Är det akut fara för människor ska du ringa SOS Alarm 112.

  Fåglar

  Fynd av enstaka döda vilda fåglar är en naturlig företeelse i naturen. Ligger fåglarna på en olämplig plats som till exempel stränder, lekplatser och gångbanor kan du kontakta markägaren för att ta bort dem. Det går bra att flytta fåglarna på ett säkert sätt. Det är viktigt att använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering.

  På egen mark

  Enstaka döda vilda fåglar som ligger på en olämplig plats på egen mark kan grävas ned djupt, så att andra djur inte kan komma åt dem. Om nedgrävning inte är möjligt kan enstaka mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse, fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt. Påsen läggs sedan i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och kastas i soporna tillsammans med annat brännbart material.

  Rapportera fynd av sjuka eller döda vilda djur inklusive fåglar

  Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, undersöker döda vilda djur för att övervaka sjukdomsläget bland Sveriges vilt. De ser gärna att du rapporterar in påträffade sjuka eller döda djur, speciellt om det gäller flera djur.

  Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur - SVA

 • Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

  Störs du av katter som springer på din tomt?

  Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt.

  Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

  Hemlösa katter

  Om du tror att en katt är hemlös kan du kontakta en av alla ideella föreningar som jobbar med att ta hand om samt omplacera hemlösa katter.

 • Att tänka på om du ska skaffa höns

  Grannarna

  • Tala med dina närmsta grannar i god tid om dina planer på att hålla höns och var lyhörd för deras inställning och önskemål.

  • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

  Antalet hönor

  • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor för att räknas som sällskap. Vid fler krävs tillstånd enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

  • Hönshållningen bör inte omfatta tupp eftersom det medför stor risk för ljudstörningar hos kringboende.

  Hälsorisker och miljö

  • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.

  • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.

  • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.

  • Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Du bör överväga möjligheten att själv ta hand om avfallet genom kompostering i en isolerad kompost.

  • Ur smittskyddssynpunkt, främst gällande salmonella, bör hönsen inte vara lösa på fastigheten utan ska vistas i sina utrymmen, det vill säga hönshus och hönsgård.

  • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på den för tillfället förekommande smittorisken.

  Djurskydd

  Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen gällande exempelvis hönshusets inredning och renhållning.
 • I Söderköpings kommun behöver du ha tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

  Det krävs tillstånd för följande djur:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin

  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  3. giftig orm

 • Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

  Tvätta istället din bil i en biltvätt, antingen en automatisk tvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till reningsverk.

  Länk till mer information om biltvätt,

 • Ändring i lagen påverkar eldning av trädgårdsavfall. Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. 

  Eldning - Söderköpings kommun

  Elda utomhus - Räddningstjänsten Östra Götaland