Bostad och Miljö

Bygglovsprocessen

Ibland behövs bygglov, ibland en bygganmälan - det beror helt på vad du vill bygga. Vill du bygga en ny byggnad eller bygga till behöver du söka bygglov. Ett bygglov behövs också om du vill bygga till eller göra vissa ombyggnationer på ett befintligt hus. En bygganmälan behövs för till exempel ett attefallshus och altan.

Processkarta bygglov

Beroende på vad du ska bygga ser bygglovsprocessen olika ut. Här nedan beskrivs bygglovsprocessen kort i ett flödesschema.

Under flikarna "detta kräver bygglov" och "detta kräver anmälan" beskrivs närmare när du behöver ett bygglov respektive anmälan. Under fliken "fritt från bygglov och anmälan" hittar du åtgärder som är fritt från detta, till exempel friggebod.

Bygglovsprocessen

 • Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggskontor för information om vad som gäller för din fastighet.

 • För att kunna fatta beslut om bygglov behöver handläggaren underlag i form av ansökningsblankett och ritningar. Om ansökan inte är komplett måste kompletteringar begäras in vilket medför att handläggningen tar längre tid. Om du inte kan ta fram tydliga handlingar kontakta en arkitekt eller ingenjör som gör det åt dig. Det brukar löna sig i längden.

 • Använd vår E-tjänst eller läs mer om vilka ansökningsblanketter som ska bifogas.

 • Handläggare bedömer om åtgärden uppfyller gällande bestämmelser. Skulle det exempelvis finnas avvikelser från detaljplan kommer grannar att ges möjlighet att yttra sig. Handläggningstiden beror på åtgärdens omfattning, handlingarnas kvalité samt tid på året.

 • De flesta bygglovbesluten tas på delegation. I vissa fall krävs det att nämnden tar beslutet. När beslutet är taget planeras en tid för tekniskt samråd in. Vid enklare ärenden tas dock beslut om startbesked direkt, utan något tekniskt samråd.

 • Av bygglovbeslutet framgår det vilka handlingar som ska redovisas på det tekniska samrådet. Vilka handlingar som ska redovisas beror på vilket åtgärd du har tänkt att utföra. Under samrådet diskuteras bland annat arbetets planering och organisation samt behovet av arbetsplatsbesök.

  Många mindre åtgärder kräver inget tekniskt samråd. Exempel på åtgärder som inte kräver tekniskt samråd finns längst ner på sidan.

 • När de handlingar som följer av bygglovet samt att det tekniska samrådet är genomförts meddelas beslut om startbesked för åtgärden.

 • Efter lämnat startbesked ska kommunen minst en gång under arbetets gång besöka platsen. Kommunen för protokoll över besöket.

 • Byggåtgärder som omfattas av tekniskt samråd avslutas med slutsamråd. Slutsamrådet hålls normalt på arbetsplatsen. Under slutsamrådet går man igenom om kontrollplanen har följts, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

 • Kommunen ska med slutbeskedet godkänna att en eller flera åtgärder anses slutförda. Beslut om slutbesked ska vara taget innan byggnaden kan tas i bruk.