Bostad och Miljö

Anmälan till samhällsbyggnadsnämnden

En linjal på en ritning

Vissa byggprojekt ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden genom en så kallad anmälan. Anmälan ska innehålla uppgifter så att arbetena kan identifieras, till exempel fastighetsbeteckning, sökandes namn och adress och tidpunkten för planerad byggstart.

En beskrivning av arbetenas art och omfattning ska också bifogas. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden.

För åtgärder som inte kräver bygglov krävs en anmälan vid

 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näringen
 • ändring av en byggnad, om ändringen berör konstruktionen av byggnadens bärande delar eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Om det vid sådana byggnadsåtgärder som kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall som enligti plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

Skicka in anmälan

Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

Medgivande från granne - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

Kontrollansvarig - anmälan - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

Teknisk beskrivning - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

Mer information om ditt ärende kräver kontrollansvarig

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Det här ska en anmälan innehålla

Ange skala, pappersformat och fastighetsbeteckning på samtliga ritningar. De måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i ett exemplar. Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta kommunens mätingenjör.

Innehåll i ansökan

 • Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta
  3. Planritning, skala 1:100
  4. Fasadritningar med marksektioner, skala 1:100
  5. Sektionsritning, skala 1:100
  6. Konstruktionsritningar stomme och grund
  7. Förslag till kontrollplan

   

 • Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta
  3. Möblerad planritning, skala 1:100
  4. Fasadritningar med marksektioner, skala 1:100
  5. Sektionsritning, skala 1:100
  6. Konstruktionsritningar stomme och grund
  7. Uppgifter om kontrollansvarig
  8. Förslag till kontrollplan

   

 • Ansökan ska innehålla: 

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta, skala 1:400
  3. Planritning/ar, skala 1:100
  4. Fasadritningar med marksektioner, skala 1:100
  5. Sektionsritning, skala 1:100
  6. Konstruktionsritningar stomme och grund
  7. Eventuellt fotografier av befintlig byggnad/mark
  8. Förslag till kontrollplan
 • Ansökan ska innehålla:

  1. Anmälningsblankett
  2. Planritning, skala 1:100 där eldstad ritats in
  3. Fasadritning, skala 1:100 om ny skorsten uppförs