Bostad och Miljö

Attefallsåtgärder

Åtgärder som kan genomföras enligt attefall

 • Komplementbyggnad och komplementbostadshus - En eller flera komplementbyggnader/komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean för alla Attefallshus på fastigheten får vara max 30 kvm. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.
 • Tillbyggnad - En tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Takkupor - Uppföra två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.
 • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Anmälan krävs

Samma krav som om åtgärden krävt bygglov gäller för bland annat utformning, anpassning och påverkan på omgivningen. Istället för bygglov måste alltid en anmälan göras till kommunen med en anmälningsblankett. Fortfarande gäller att kommunen ska ha fattat ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Någon avsevärd förenkling av byggprocessen följer därför inte, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att åtgärderna får avvika från detaljplanen. Avståndet 4,5 meter till granne gäller, men om man kommer överens går det bra att bygga närmare. Vi rekommenderar ett skriftligt godkännande på överenskommelsen från samtliga lagfarna ägare. De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med anmälan är till stor del detsamma som vid en bygglovsprövning. Avgift kommer att tas ut för kommunens handläggning av anmälan.

Reglerna för strandskydd är oförändrade, vilket betyder att strandskyddsdispens kan behövas även om bygglov inte behövs.

Skicka in anmälan

Ansök digitalt via vår E-tjänst och hitta våra blanketter

Mer information om ditt ärende kräver kontrollansvarig

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Det här ska anmälan innehålla

Ange skala, pappersformat och fastighetsbeteckning på samtliga ritningar. De måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i ett exemplar. Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet.

Under rubrikerna nedan finns information kring vad anmälan för olika åtgärder ska innehålla. Anmälan behöver bland annat innehålla en situationsplan. Vilken typ av karta du behöver som underlag beror på vad du ska göra. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta kommunens mätingenjör.

Innehåll i attefallsanmälan

 • Anmälan ska innehålla

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta.
  3. Planritning, skala 1:100
  4. Fasadritningar med marksektioner, skala 1:100
  5. Sektionsritning, skala 1:100
  6. Konstruktionsritningar stomme och grund
  7. Förslag till kontrollplan
 • Anmälan ska innehålla

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta.
  3. Möblerad planritning, skala 1:100
  4. Fasadritningar med marksektioner, skala 1:100
  5. Sektionsritning, skala 1:100
  6. Konstruktionsritningar stomme och grund
  7. Uppgifter om kontrollansvarig
  8. Förslag till kontrollplan
 • Anmälan ska innehålla:

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta, skala 1:400
  3. Planritning/ar, skala 1:100
  4. Fasadritningar med marksektioner, skala 1:100
  5. Sektionsritning, skala 1:100
  6. Konstruktionsritningar stomme och grund
  7. Eventuellt fotografier av befintlig byggnad/mark
  8. Förslag till kontrollplan
 • Anmälan ska innehålla:

  1. Ansökningsblankett
  2. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta.
  3. Parkering ska redovisas.
  4. Möblerad planritning/ar, skala 1:100
  5. Fasadritningar (om utvändiga ändringar sker), skala 1:100
  6. Sektionsritning, skala 1:100
  7. Förslag till kontrollplan
 • Anmälan ska innehålla:

  1. Ansökningsblankett
  2. Planritning, skala 1:100
  3. Fasadritningar, skala 1:100
  4. Sektionsritning, skala 1:100
  5. Fotografier av befintlig byggnad
  6. Konstruktionsritningar stomme
  7. Förslag till kontrollplan

Läs mer hos Boverket