Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Förorening i mark, vatten eller byggnad

Förorening i mark, vatten eller byggnad

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Genom tiderna kan det bedrivits många olika verksamheter som kan ha förorenat marken och de byggnader som verksamheten har bedrivits i. Markområden kan också vara utfyllda med fyllnadsmassor av jord, rivningsavfall och muddermassor som kan innehålla föroreningar.

 

Finns det asfaltbeläggning ska du vara uppmärksam på om den innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Vid den tidigare gastillverkningen bildas tjära som restprodukt och tjäran användes som bindemedel i asfalt fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt innehåller höga halter polyaromatiska kolväten (PAH) som är miljö- och hälsoskadliga. Flera PAH:er klassas som cancerframkallande.

PCB i utvändiga fogar kan förorena mark intill byggnaden. Här kan du läsa mer om vad som gäller för fogmassor med PCB samt fastighetsägarens ansvar för inventering och sanering.

 • I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig för undersökning och sanering. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamheter eller fastighetsägare. Om det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar som kan bekosta undersökning och sanering, är det fastighetsägaren eller den som utför arbete inom det förorenade området som är ansvarig.

   

  Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten eller byggnader är det ditt ansvar att undersöka fastigheten.

 • Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla det till miljöförvaltningen senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljökontoret.

 • Utfyllnad av mark med återanvända massor kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Det som avgör om du behöver göra en anmälan eller söka tillstånd är risken för förorening av mark och vatten.

   

  Om du ska fylla ut och vill använda massor som kommer från andra markarbeten (inte nytt makadam, grus eller sand) behöver du ta reda på att de är rena. Den som lämnar massor till dig ska kunna visa var massorna kommer ifrån och vad det innehåller, be att få se analyser på jorden.

 • Låt en sakkunnig konsult göra en miljöteknisk undersökning. Undersökningen bör göras i samråd med miljökontoret. Som ett första steg kan du eller konsulten kontakta miljökontoret som kan ha information om tidigare undersökningar, verksamheter, utsläpp samt information om marken består av fyllnadsmassor. Provtagning görs på marken, grundvattnet och kanske även byggnaden om den kan vara förorenad av den verksamhet som funnits där.

 • Om du upptäcker föroreningar i samband med den miljötekniska undersökningen, eller på annat sätt, måste du informera miljöförvaltningen som är den miljökontoret. Detsamma gäller om du träffar på tjärasfalt.