Stöd och Omsorg

Kvalitet

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Socialförvaltningen ansvarar för ett antal kvalitets- och utvecklingsprojekt som berör medborgarna och som rör verksamheterna. För att säkerställa kvaliten genomförs även kontinuerliga uppföljningar. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är, gällande lagstiftning, författningar, politiska mål och medborgarnas synpunkter. I allt arbete utgår vi från vår värdegrund som är vår gemensamma plattform och som genomsyrar vårt dagliga arbete i möte med medborgaren, kollegor och andra i vår närhet.

Aktuella projekt