Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträden äger rum tisdagar enligt fastställt kalendarium, klockan 08.30.

Plats: Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping.

Socialnämnden ansvarar för arbete inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade, vård och omsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 

För ökad service och effektivitet är vissa av besluten delegerade från socialnämnden till anställda, utskottet, avtalade samverkansparter med fler. Vilka ärenden som är delegerade och vem som får fatta beslut i vissa ärenden går att utläsa i fastställd delegationsordning, 

Sammansättning

Socialnämnden består av 11 ledamöter ,11 ersättare och en insynsplats.

SNu, Individutskottet - svarar för myndighetsutövning för individ. SNu sammanträder normalt en gång varje månad. SNu består av 5 ledamöter och 2 ersättare.

Socialnämnden ska i sin helhet både ge service och svara för myndighetsutövning, arbeta individ-inriktat men också generellt, samhällspåverkande och förebyggande. Kommunallagen, förvaltningslagen och bl a nedan-stående lagar inom det sociala samt det hälso- och sjukvårdsrättsliga området styr socialnämndens verksamheter:

Socialtjänstens uppdrag är att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser för ekonomisk och social trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande i samhällslivet.