Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg / Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanentbostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Två personer står på en strand med solnedgång som går ner över vattnet. Person i rullstol håller i ballonger.

De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. I samband med att du söker bidrag ska du styrka behovet av de olika anpassningsåtgärderna genom intyg av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

 • Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som bor i en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Person som har fått beslut om SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är inte berättigad bostadsanpassningsbidrag.

  Bostadsanpassningsbidraget söks i den kommun där bostaden finns. Det är kommunen som prövar ansökan och det är också kommunen som står för kostnaden för bidraget.

 • Exempel på åtgärder:

  • badrumsanpassning
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • ramper

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

 • Tillstånd av fastighetsägaren

  Fastighetsägaren ska godkänna anpassningen i din bostad. Godkännandet måste vara skriftligt. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger tillåtelse till anpassningarna kan du bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Äger du fastigheten själv tillsammans med en annan person måste den andre delägaren också godkänna anpassningen.

 • Ansökningsblankett hittar du på Mina sidor: 

  Bostadsanpassningsbidrag - ansökan - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

  Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten och följ de instruktioner som anges i ansökningsblanketten. Saknas det uppgifter ber vi dig komplettera din ansökan.

  Kom ihåg:

  • skriv under blanketten.
  • skicka med alla handlingar som behövs i din ansökan.
 • Bidrag lämnas efter en särskild prövning som kallas för prövningen av bostadsanpassningsbidrag och görs utifrån Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS nr: 2018:222).

 • Faktura

  Bidraget är personligt och fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen.

  Utbetalning

  Du ansvarar själv för att anpassningen utförs. Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg.

  Styrk utlägget genom att skicka:

  • kvitto på materialinköp
  • faktura på utförd anpassning

  Så här går det till:

  1. Vi får kopia på kvitton eller betald faktura samt signerad blankett
  2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet
  3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg

  Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med bostadsanpassningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna innan vi betalar ut bidraget. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

 • Om något som du skaffat med stöd av bostadsanpassningsbidrag behöver reperation, service och/eller besiktning kontakta oss för mer information. Se kontaktuppgifter längs upp på sidan.

  Bostadsanpassningsbidrag - ansökan - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

 • Om du flyttar till en ny bostad är möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

 • En blankett behövs lämnas in av dig som vill ge en person/kommun fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Söderköping. Fullmakten gäller tills vidare men kan när som helst återkallas av dig. Denna fullmakt innebär inte att fullmaktstagaren tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Fullmakten omfattar inga övriga rättshandlingar. Uppdrag är slutfört när arbetena är färdigställda och betalda. Det är fortfarande den sökande som är beställare av arbetet.

  Bostadsanpassningsbidrag - ansökan - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

 • Som hyresvärd kan du ansöka om återställningsbidrag för anpassningar i en bostad. Ägare av villor, radhus, äganderätter och bostadsrätter med mera kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen bostad kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

  För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

  Bostadsanpassningsbidrag - ansökan - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

  För mer information om återställningsbidraget, läs hos Boverket:

  Återställningsbidrag - Bostadsanpassningsbidraget - Boverket