Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering

Översiktsplanering

Översiktsplanering är kommunernas långsiktiga planering för hur olika platser i kommunen ska utevcklas på ett så bra sätt som möjligt.Översiktsplanering görs för att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra ur ett långsiktigt perspektiv.

En översiktsplan (ÖP) pekar ut hur mark och vatten i kommunen ska användas, vilka områden som ska förändras, hur riksintressen ska tillgodoses och vilka områden som kommer användas för bebyggelse samt vilka som bör sparas för rekreation.

När ett förslag till översiktsplan tas fram får kommunmedborgarnamöjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det skickas också på remiss till Länsstyrelsen, grannkommuner, regionala organ och olika organisationer. När översiktsplanerna är antagna blir de vägledande för kommunens beslut som exempelvis gäller detaljplanering och bygglov. 

I Söderköpings kommun gäller tre översiktsplaner: 

Under framtagande är tematiskt tillägg för Söderköpings kulturmiljöer och en ny kommunövergripande översiktsplan som ska ersätta Översiktsplan 2015-2030.

Planeringsstrategi

 • Kommunfullmäktige fattade 2023-04-17 § 49 beslut om planeringsstrategi för mandatperioden 2023-2026. Strategin beskriver hur kommunen vill utveckla översiktsplanen under mandatperioden och kommunens syn på gällande översiktsplaner. 

  Kommunfullmäktige beslutade att förklara följande översiktsplaner aktuella:

  • Översiktsplan för Söderköpings kommun (2015)
  • Fördjupad översiktsplan för Söderköping stad (2018)
  • Tematiskt tillägg för vindkraft (2009)

  Kommunfullmäktige beslutat anta Planeringsstrategi för Söderköpings kommun mandatperioden 2023-2026. 

 • Kommunens planeringsstrategi finns att läsa här som storymap.  I listan nedan finns sammanfattad information om strategins innehåll. 

 • Arbetet ska utgå från kommunens Varumärke och Vision. De mål som arbetades fram till FÖP Söderköping stad (sida 16) bygger kring tre ledord: Attraktivitet, Hållbarhet och Tillväxt har bearbetas för att kunna gälla på en kommunövergripande nivå. De innebär en tolkning av varumärket ur ett planerings- och PBL-perspektiv.

  Målen för översiktsplanen utgår från tre ledord: attraktivitet, hållbarhet och tillväxt. och kan kort sammanfattas i nedanstående punkter. 

  Attraktivitet

  • Vacker vardag
  • En plats för alla
  • Trygg och trivsam levnadsmiljö

  Hållbarhet

  • Hållbar bebyggelseutveckling
  • Biologisk mångfald
  • Förutsättningar för en god hälsa

  Tillväxt

  • Balanserad bebyggelseutveckling
  • Plan- och planeringsberedskap
  • Funktionsstärkande lokaliseringar

  Avgränsning

  Översiktsplanen ska utgå från vad som påverkar markanvändningen. Hela kommunens yta ska ingå i översiktsplanen. Energi inklusive vindkraft ska hanteras i översiktsplanen så att översiktsplanen kan ersätta det tematiska tillägget för vindkraft vilket då kan upphävas i samband med att översiktsplanen antas. 

  Tre skalnivåer: 

  • Kopplingar mellan tätorter på mellankommunal nivå
  • Kopplingar mellan platser inom kommunen
  • Utvecklingsområden i kommunen

  Kartorna i planen ska utgå från tre olika skalnivåer för att på bästa sätt fånga relationer inom kommunen och mellan orter. Se de olika skalnivåerna i nästa flik.

  ÖP-modellen

  Översiktsplanen ska utgå från Boverkets senaste ÖP-modell så långt det är möjligt. Noderna i kommunen ska hanteras med utgångspunkt i ÖP-modellen och tydliggöra starka relationer mellan platser inom och över kommungräns.

 • Strategi för kommunens översiktsplan

  Illustrationen Strategi för kommunens översiktsplan beskriver hur kommunen avser arbeta vidare med översiktsplanen och vilka översiktsplaner som ska gälla. 

  Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

  Utveckling under mandatperioden

  Illustrationen visar kommunens strategi för hur översiktsplanen ska utvecklas under mandatperioden. 

  Bildtext: Strategi för kommunens översiktsplan

  Se större bild för Strategi för översiktlig planering - Målbild för mandatperioden 2023-2026.

  Översiktsplanen

  Söderköpings kommun ska utveckla sin översiktsplanering genom att ta arbeta med ett nytt förslag till översiktsplan som kan ersätta den kommunövergripande översiktsplanen från 2015. Under arbetet ska nuvarande plan fortsätta gälla. Det tematiska tillägget för vindkraft ska arbetas in i den nya översiktsplanen som en integrerad del av den. Vid ett antagande av ny översiktsplan ska beslut kunna fattas om att upphäva tematiskt tillägg för vindkraft. Tills dess ska planen fortsätta gälla. FÖP Söderköping stad från 2018 ska gälla tillsammans med den nya översiktsplanen. 

  Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-08 §99 att införliva en kommunövergripande arkitekturstrategi i det pågående arbetet med Kulturmiljöplan. Den kulturmiljöplan som har påbörjats ska färdigställas som en arkitektur- och kultutmiljöplan. 

  Angränsande styrdokument

  Utöver de planer som faller inom Plan- och bygglagens avsnitt om översiktsplanering kommer kommunen arbeta vidare med strategier och styrdokument som relaterar till översiktsplaneringen. Ett exempel på det är VA-plan/vattentjänstplan. Ett sådant styrdokument påverkar kommunens utveckling men styr inte markanvändningen på samma sätt som översiktsplanerna gör.

 • Arbetet med den nya översiktsplanen kommer ske på tre olika skalnivåer för att kunna fånga upp både kommunens roll i regionen och den lokala nivån. 

  Kopplingar mellan tätorter på mellankommunal nivå

  Visar hur kommunen och de större orterna förhåller sig till andra platser i regionen. Söderköpings läge i regionen och samband, vilka samband vi har till våra grannkommuner och städerna i dem och funktioner så som vård, arbetsplatser, utbildning och liknande. Används främst för mellankommunala, inomregionala och mellanregionala samband. Lämplig skalnivå för en övergripande utvecklingsinriktning.  

  Kopplingar mellan platser inom kommunen

  Visar hur kommunens tätorter, småorter och noder förhåller sig till varandra och samband till tätorter i andra kommuner. Används främst för att visa inomkommunala samband. Lämplig skalnivå för en mer preciserad utvecklingsinriktning. 

  Utvecklingsområden i kommunen

  Visar en ort eller nod inom kommunen och fokuserar på befintlig eller förändrad mark- eller vattenanvändning. Lämplig skalnivå för att redovisa markanvändningskarta och utvecklingsområden. 

  Alla tre skalnivåerna kan användas för att redovisa planeringsförutsättningar och värden.

 • Gällande översiktsplaner i Söderköpings kommun är följande: 

  • Den kommunövergripande Översiktsplan 2015-2030
  • Fördjupad översiktsplan för Söderköping stad
  • Tematiskt tillägg för vindkraft