Samhälle och Trafik

Europaväg 22, ny sträckning

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.


Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. 

Senaste nytt om E22

 • Vid E22, söder om Göta Kanal, har E.ON under maj påbörjat arbetet med flytt av fjärrvärmeledningar. Ledningarna ligger idag nedgrävda på den sträckan där den nya förbifarten och tillhörande akvedukt kommer vara.

  Vid omläggning av fjärrvärmeledningarna anpassas de också till kommunens exploateringsplaner vid trafikplats Norra. Exempelvis borras del av ledningarna för att hamna på ett djup så det kan anläggas en öppen dagvattenyta på platsen ovanpå ledningarna. Inom området för stadens norra entré planeras även för trafiknära service och verksamhetsmark, där kommande detaljplanearbete väntas påbörjas inom kort.

  Flytt av VA-ledningar 2024

  Kommunen kommer också att behöva flytta ledningar till följd av Trafikverkets nya sträckning av E22. Flytt av VA-ledningar norr om Göta Kanal planeras utföras under 2024, innan Trafikverkets byggstart.

 • Regeringen tog 16 februari 2023 beslut att fastställa vägplanen för ny sträckning av E22. Det innebär att regeringen har tagit ställning till de överklaganden som hade kommit in och att vägplanen nu har vunnit laga kraft.

  - Det här är en historisk dag för Söderköping, och en milstolpe för vår fortsatta utveckling, säger Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande. Beslutet innebär att utformningen av den nya sträckningen av E22 som är planerad och projekterad nu är fastslagen. Det här var nästa viktiga steg och nu fortsätter vi framåt tillsammans med Trafikverket, avslutar Martin.

  Den nya sträckningen väster om Söderköping kommer att bli cirka 10 kilometer lång och att ha fyra helt planskilda korsningar. Man planerar att sträckan kommer ha en referenshastighet på 100 km/h. E22 kommer att passera under Göta kanal.

Information om arbetet med E22

 • Bilderna nedan är hämtade från Gestaltningsprogram E22 Förbi Söderköping inklusive väg 210 Skärgårdslänken, Söderköpings kommun, Östergötlands län 2017-06-16.

  Övergripande vy, 3 bilder


  Klicka här för större bild

  Klicka här för större bild

  Klicka här för större bild

  Trafikplats Slussporten

  Klicka här för större bild
  Nya E22 passerar under Trafikplats Slussporten med 2+2 väg. Busshållplatser för expressbussar. Sprängning genom berget och ny anslutning till Gamla Riksvägen. Trafikplatserna Korsbrinken och Klevbrinken stängs. 

  Akvedukt, passage under Göta Kanal

  Klicka här för större bild
  Gång- och cykelväg löper utmed E22:s östra sida. 

  Trafikplats Norra

  Klicka här för större bild
  E22 passerar över väg 210. Befintlig bro över Göta Kanal rivs.

  Bro över Storån

  Klicka här för större bild
  Brobyvägen, bro över nya E22.

  Trafikplats Västra

  Klicka här för större bild
  Nya E22 passerar över befintlig väg, Östra Rydsvägen/väg 780. Busshållplatser för expressbussar.

  Trafikplats Södra

  Klicka här för större bild
  Väg 210 Skärgårdslänken byggs om på en sträcka på ca 2,5 km och ansluter till den nya förbifarten i den sydligast belägna trafikplatsen. Denna väg utformas för 80 km/h och med en bredd på 8 m.

 • Kommunen har tillsatt en politisk referensgrupp för E22 samt en styrgrupp för E22 på tjänstemannanivå för att hantera frågeställningar kopplat till den nya vägsträckningen som planeras. Referensgruppen och styrgruppen ska fungera rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.

  Den politiska referensgruppen består av:

  • Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Kenneth Johansson (S), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
  • Peter Karlström (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

  På möten med referensgruppen medverkar även:

  • Maria Fredriksson, kommundirektör
  • Therese Nordgren, samordnare för E22
  • Samt andra tjänstemän som föredragande eller sakkunniga.

  Styrgruppen för E22 på tjänstemannanivå består av:

  • Maria Fredriksson, kommundirektör,
  • Linda Wahlman, samhällsbyggnadschef
  • Maryam Zeitooni Dicker, serviceförvaltningschef
  • Theres Stark, VA- och renhållningschef
  • Magnus Hanberth, ekonomichef
  • Aline Eriksson, plan- och bygglovschef
  • Samt andra tjänstemän som är föredragande eller sakkunniga, till exempel projektledare och planhandläggare.
 • Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. Du hittar information om deras arbete på Trafikverkets webbplats.

  Förbifart Söderköping - Trafikverket

 • För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. Kommunen har en övergripande projektgrupp med en samordnare, en teknisk projektledare och en VA-ingenjör. De ansvarar för att lokala intressen lyfts fram till Trafikverket.

  Kommunens utvecklingsplaner och erforderliga tekniska arbeten kopplat till den nya vägsträckningen drivs i form av ett antal delprojekt via en styrgrupp på tjänstemannanivå. Till denna finns en politisk referensgrupp för E22 som fungerar rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.

 • Uppdaterad 20 mars

  Vägplanen för E22 vann laga kraft 2023-02-16. Trafikverket planerar för byggstart 2024.

  Det kommunala arbetet består av utredningar kopplad till ändrad trafikföring i staden som en del i planeringen inför övertagande av vägar från Trafikverket och framtida stadsomvandling. Till detta pågår planläggning av nya bostads- och verksamhetsområden i anslutning till de nya trafikplatserna. Även flera infrastrukturprojekt som flytt av VA-ledningar samt ombyggnad av gator och gång- och cykelvägar förbereds.