Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Landsbygd & Skärgård / Möjligheternas Söderköping

Möjligheternas Söderköping - landsbygd och skärgård

Sankt Anna gården med utsikt över Lagnöströmmen

Möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård är ett projekt som pågick under perioden 7 december 2021 till 31 oktober 2023. Syftet med projektet var, att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka på och besöka, genom att aktivt arbeta med idégenerering, processledning och coachning för att stärka boende och företagare i utvecklings- och tillväxtarbete. 

Detta syftade till en positivt och framåtsträvande förmåga till att se utanför boxen. Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men också för Söderköping i sin helhet. Helt enkelt att mobilisera engagemang, nya projekt- och utvecklingsidéer som genomförs lokalt eller i samverkan.

Resultaten från projektet har inte låtit vänta på sig. Under projektets var åtta olika bygder aktiva och arbetade fram ett flertal olika utvecklingsidéer, en del är testade, en del har pausats och en del är genomförda. Ett av huvudsyftena med projektet var att får utvecklingsgrupperna medvetna om sin egen förmåga att våga utveckla samt att veta var de kan söka medel för sina projekt. Ansökningarna till bland annat Leader Kustlandet och Allmänna Arvsfonden har ökat markant sedan projektet genomfördes.

Bygdeträffar för utveckling

Under 2022 och våren 2023 genomfördes ett antal bygdeträffar för att vidareutveckla de idéer och behov som kom fram vid de första bygdeträffarna. Bygdemöten genomfördes i Bottna, Gårdeby, Mogata, Sankt Anna, Södra Finnö/Engelholm, Västra Husby samt Östra Ryd. 

Inkomna idéer, ett urval

Idéer och behov flödade in under projektets gång och det finns ett starkt driv och en stark vilja att påverka och genomföra idéer och aktiviteter i alla bygder. Här ett urval av idéer eller behov som inkom. Servicehus med olika typer av service (obemannade butik, paketservice, toalett, dusch, tvättmöjligheter) för både fastboende och besökare. Fler och bättre parkeringsmöjligheter, vid t.ex badplatser och båtbryggor,  Gång- & cykelvägar (avskärmade från biltrafiken), Träff-/möteslokaler, Ökad trafiksäkerhet, Ställplatser för husbilar, Möjligheter till bostadsbyggande (både enfamiljs- och flerfamiljsbostäder), Nyttja lokala resurser mer, Mer och tätare lokal samverkan mellan t.ex. föreningar, näringsliv och kyrkan/-or, Rurala co-working-platser, Uppställningsplatser, Lekplatser och aktiviteter för barn, Samordna samåkning, Stärka den befintliga dagligvarubutiken, Förbättra skyltning till t.ex fornlämningar, Sommarloppis & -café.

Hur tas resultaten om hand?

Efter projektets slut kommer ansvaret för att hålla kontakterna med utvecklingsgrupperna föras över till kommunens näringslivssamordnare och den regionala skärgårdssamordnaren. Varje utvecklingsgrupp ansvarar för att driva sina idéer framåt med stöd av näringslivs- och skärgårdssamornaren.

Kommunens besparingspaket och omorganisation

I april 2024 lade kommunledninen fram ett varsel om 50 tjänster samt ett sparpaket om 27 miljoner kronor. De åtgärderna kommer påverka kommunens resurser för landsbygds- och skärgårdsutveckling.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationella Landsbygdsveckan återkommer 2025

Den 2 och 7 maj 2023 genomfördes två aktiviteter under den nationella Landsbygdsveckan 2023.  Läs mer nedan

Uppmärksammat bygdemöte i Östra Ryd

När vi hade vårt bygdemöte i Östra Ryd var SVT Öst på plats och gjorde ett reportage. Här kan du se det:
Så vill Söderköping skapa liv i skärgård och landsbygd - SVT Öst

 

 

 • Det här är våra mål med projektet:

  • Identifiera minst 14 lokala ”eldsjälar”.
  • Identifiera minst 50 idéer/affärsmöjligheter.
  • Identifiera och aktivera minst 5 st lokala utvecklingsgrupper (jämt spridda geografiskt).
  • Verka för att minst 2 st lokala utvecklingsplaner (LUP) startas upp.
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 10-12 idéer.
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 8 nya affärsmöjligheter för företagare.
  • Arbeta fram en processmodell som ska presenteras i en ”lathund” för landsbygdsgrupper som vill utveckla sin bygd.

  De mer långsiktiga målen med projektet är:

  Att i samverkan stärka hela Söderköpings kommun - stad, landsbygd och skärgård, som plats att bo och verka på samt besöka och investera i.

  • Bidra till Söderköpings vision om att vara Östergötland mest attraktiva boendekommun.
  • Locka fler besökare, boende, investerare, kompetens och företagare till Söderköping.
  • Bidra till målen för Fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025.
  • Mejsla fram ett embryo till gemensamt platsvarumärke för Söderköping.
  • Mobilisera engagemang och fler hållbara projekt- och företagsidéer.
 • Projektets syfte är att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka på och besöka, genom att aktivt arbeta med idégenerering, processledning och coachning för att stärka boende och företagare i utvecklings- och tillväxtarbete. Allt för att skapa hållbarhet både för boende, verksamma och företagare i kommunen.

  Detta syftar till en positivt och framåtsträvande förmåga till att se utanför boxen. Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men också för Söderköping i sin helhet. Helt enkelt att mobilisera engagemang, nya projekt- och utvecklingsidéer som genomförs lokalt eller i samverkan.

 • Initiativtagare till projektet är Näringslivsrådet (Företagarna Söderköping, LRF, Navet i havet, Stadskärnan, Söderköpings kommun samt Östsvenska Handelskammaren) i Söderköping tillsammans med enheten för Näringsliv och turism. Projektidén har bland annat hämtat inspiration från projektet www.92mojligheter.se som är ett tillväxtprojekt på Gotland.

  För Söderköpings kommun är det viktigt att alla medborgare, var de än bor i kommunen, känner att de kan vara med och påverka och möjliggöra saker som är viktiga för dem. Alla kommunens verksamheter arbetar mot visionen Östergötlands mest attraktiva boendekommun, dvs alla som bor och vill bo i Söderköping ska tycka att Söderköping är en bra plats att bo och verka på.

  Projektet Möjligheternas Söderköping, landsbygd och skärgård bygger på ett underifrån perspektiv, det vill säga att behoven, idéerna och genomförandekraften ska komma i från er som bor och verkar på platsen. Projektledarens roll är att hjälpa, stötta och coacha de utvecklingsgrupper, eldsjälar och företagare som vill genomföra små som större utvecklingsinsatser i sin bygd eller på en plats. Projektledaren ska också stötta och coacha företagare som har utvecklingsidéer.

   

   

Projektet finansieras genom Europeiska Jordbruksfonden, Leader Kustlandet, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Söderköpings kommun och pågick fram till den 31 joktober 2023.

image9fn2c.png

Idéfabriken - en digital plattform för idéutveckling