Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträden äger rum tisdagar enligt fastställt kalendarium, klockan 08.30.

Plats: Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping.

Socialnämnden ansvarar för förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familje- och socialjour, missbruksvård, ekonomisk rådgivning, serveringstillstånd för restauranger, myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Socialnämnden kan av naturliga skäl inte avgöra alla förekommande ärenden inom ansvarsområdet. Därför har socialnämnden överlåtit (delegerat) beslutanderätten i ett stort antal ärenden till anställda i förvaltningen och utskottet. Därigenom ökar också servicen mot allmänheten och effektiviteten i förvaltningen (snabbare beslut).

Arbetssätt

Socialnämnden består av 11 ledamöter ,11 ersättare och en insynsplats.

SNu, Individutskottet - svarar för myndighetsutövning för individ. SNu sammanträder normalt en gång varje månad. SNu består av 5 ledamöter och 2 ersättare.

Socialnämnden ska i sin helhet både ge service och svara för myndighetsutövning, arbeta individ-inriktat men också generellt, samhällspåverkande och förebyggande. Kommunallagen, förvaltningslagen och bl a nedan-stående lagar inom det sociala samt det hälso- och sjukvårdsrättsliga området styr socialnämndens verksamheter:

Socialtjänstens uppdrag är att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser för ekonomisk och social trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande i samhällslivet.