Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Tillstånd & Regler / Förskola, skola och fritidshem

Anmälningsplikt för förskola, skola och fritidshem

Starta och driva förskola, skola eller fritidshem

För barn är det viktigt med god miljö. Den som driver en förskola, skola eller fritidshem ska se till att miljön såväl inomhus som utomhus är bra. Verksamheten ska även anmälas till Miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan start.

Miljö- och hälsoskydd arbetar förebyggande och kommer att besöka förskolor, skolor och fritidshem regelbundet. Syftet är att förebygga och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten. Det kan vara till exempel fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, otillräcklig städning eller annat som kan påverka barnens hälsa och miljön.

Anmälningsplikt

En anmälan ska göras vid:
● nyetablering
● när större förändringar av verksamheten sker (exempelvis kraftigt utökat elevantal)
● en tillbyggnad, nybyggnad eller uppställning av tillfälliga baracker på en befintlig skola eller förskola ska anmälas innan de nya lokalerna tas i bruk
● om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld
verksamhet.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår. Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas.

Exempel på rutiner som ska finnas inom verksamhetens egenkontroll:
● rutiner för skötsel och underhåll samt reparationer och ombyggnationer
● rutiner för regelbunden ventilationskontroll
● städrutiner där det framgår hur ofta städning sker, vad som ingår, av vem städningen utförs och vem som tar hand om uppföljning
● rutiner för hygien och smittskydd