Bostad och Miljö

Rivningslov

En grävmaskin som river ett hus i ett snöigt landskap

Du måste ansöka om rivningslov om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen.

Även om det är i ett område utanför detaljplan krävs rivningslov, om det är bestämt i områdesbestämmelserna. Däremot krävs inget rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov, och det enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte krävs rivningslov.

Skicka in ansökan

Ansök digitalt via vår E-tjänst

Mer information om ditt ärende kräver kontrollansvarig

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Det här ska ansökan innehålla:

Handläggaren beslutar vilka underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. Här nedan ser du vilka handlingar som i normalfallet ska lämnas in:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på enkel tomtkarta, skala 1:400
  • Planritning/ar i förekommande fall
  • Fasadritningar i förekommande fall
  • Fotografier av befintlig byggnad/mark
  • Rivningsplan med materialinventering för avfallet. Redovisa även uppskattad mängd av respektive avfall.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i två exemplar. Skala och fastighetsbeteckning ska vara angivet. Intyg ska sedan lämnas på att avfallet omhändertagits på ett lämpligt sätt.