Demokrati och inflytande

Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Söderköpings kommun och har en idé om hur kommunen kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.Förslaget ska vara konkret och ska inte innehålla olika ämnesområden i samma förslag. Det ska vara skriftligt och undertecknat av dig eller flera kommuninvånare.

Vem får lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Söderköpings kommun får lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn, ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt kan lämna förslag.

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Vill du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt?

Fel och brister som rör utemiljö, exempelvis belysning, klotter, snöröjning, gator och renhållning anmäls via kommunens e-tjänst "Felanmälan".

Vill du istället lämna en synpunkt på något som redan finns? Det kan vara ett förbättringsförslag, en idé eller en plan för utveckling. En synpunkt hanteras direkt av ansvarig verksamhet. Det vill säga, det behöver inte hanteras av politiken. Det går därför mycket snabbare att åtgärda eventuella fel eller brister och förbättringsförslag för att en synpunkt eller ett klagomål enklare kan läggas till i verksamhetens fortlöpande utvecklingsarbete. Gå in på vår e-tjänst för Synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter att skicka in din synpunkt.

  • Medborgarförslaget för endast ställas rörande frågor som rör ett kommunalt ansvarsområde.
  • Förslag som strider mot lag eller författning, är rasistiska eller odemokratiska tas inte upp till behandling.
  • Medborgarförslag får inte röra myndighetsutövning gentemot enskild, ej heller personärenden.
  • Ett medborgarförslag ska beredas innan beslut fattas. Beredningen ska göras så att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
  • Den som väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i beslutande organ när förslaget behandlas. 
  • Kommunfullmäktiges presidium ska, två gånger per år, redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
 • Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och innehålla namn, adress och telefonnummer. Medborgarförslag skickar du enklast in med hjälp av vår e-tjänst, Medborgarförslag

  Medborgarförslaget kan även skickas till kommunen via brev och e-post. Du kan även lämna ditt medborgarförslag direkt till kommunfullmäktiges presidium vid något av fullmäktiges sammanträden. 

  Ett medborgarförslag får inte vara anonymt, utan måste innehålla ditt namn och folkbokföringsadress. Lämna gärna även ditt telefonnummer och epostadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna verifiera att du är folkbokförd i kommunen och för att vi enkelt ska kunna kontakta dig under handläggningen av ditt förslag.

  Mina sidor - Medborgarförslag till kommunen

 • De personuppgifter som du lämnar in i medborgarförslaget behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.

  Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kommun@soderkoping.se

  Om ditt medborgarförslag överlämnas till en nämnd för handläggning och beslut delar Kommunstyrelsen personuppgiftsansvaret med berörd nämnd.

  Dessa personuppgifter behandlar vi

  Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i ditt medborgarförslag. Det rör sig om ditt namn, din adress, telefonnummer, epostadress och andra eventuella personuppgifter som du väljer att skriva i ditt medborgarförslag.

  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Ändamålet med behandlingen är att administrera, handläggga och fatta beslut rörande ditt medborgarförslag. Behandlingen är nödvändig för att Söderköpings kommun ska kunna utför en uppgift av allmänt intresse. 

  Vem får ta del av dina personuppgfiter?

  Dina personuppgifter kommer att delas med de anställda och förtroendevalda i kommunen som behöver ta del av uppgifterna för att kunna administrera, handlägga och fatta beslut gällande ditt medborgarförslag. Dina personuppgifter kan även komma att delas med våra leverantörer som tillhandahåller drift och support av våra system. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

  När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling. Det innebär att alla som begär ut handlingen har rätt att ta del av medborgarförslaget och de personuppgifter det innehåller. 

  Hur läge sparar vi dina personuppgifter?

  Medborgarförslag bevaras i evig tid efter överlämande till vårt arkiv. 

  Mer information

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om dataskyddsförordningen finns på Personuppgiftshantering - Söderköpings kommun (soderkoping.se)