Förskola och Skola

Skolsköterska/Skolläkare

Inom Elevhälsan arbetar flera olika yrkesgrupper såsom skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och övergripande specialpedagog som samarbetar med varandra. Den medicinska insatsen omfattar skolsköterska och skolläkare. Vi som arbetar i skolan har alla ett ansvar att stödja eleverna att nå utbildningens mål. Skolsköterska och skolläkare stödjer genom att arbeta för att eleverna ska ha en god hälsa och en god arbetsmiljö.

Elevhälsans medicinska insats är frivillig och bygger på samtycke från vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan aktivt tacka nej till Elevhälsans medicinska insatsprogram.

Skolsköterska finns regelbundet på de olika skolorna i kommunen. Eleven kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning som bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Vid behov remitteras eleven vidare. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Eleven ska erbjudas minst tre hälsobesök under grundskoletiden och ett hälsobesök på gymnasiet. Syftet med hälsobesöket är att bevara/förbättra hälsan samt att tidigt upptäcka sjukdom och andra hälsoproblem hos eleven. Vid behov erbjuds kompletterande hälsokontroller mellan hälsobesöken.

Inför hälsobesöket i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 lämnas en hälsodeklaration till vårdnadshavare. Även eleven får fylla i ett hälsoformulär. De ligger till grund för hälsobesöket.

Vaccinationer

Elevhälsans medicinska insats fortsätter med det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats på BVC. Alla vaccinationer rapporteras i ett nationellt vaccinationsregister. 

Inför varje vaccination får vårdnadshavare information om vaccinationen och en blankett för medgivande. Medgivandet ska skrivas under av vårdnadshavare och ska lämnas åter till skolsköterskan. Om vårdnadshavare inte är överens kan vaccination inte ges.

Program för hälsobesök och vaccinationer

Förebyggande arbete

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, både på grupp- och individnivå. Vi förmedlar kunskap t.ex. om kost, motion, sömn, självkänsla, allas lika värde, pubertet, sex och samlevnad, acne, tobak och alkohol.

Information

Skolsköterskan skickar oftast ut skriftlig information till vårdnadshavare via post. Informationen gäller resultat av hälsobesök och enklare utförd sjukvård samt information/kallelse till kommande hälsobesök/vaccinationserbjudande. Vid behov kan även vårdnadshavare informeras via telefon.

Journaler

I samband med skolstart upprättas en elektronisk elevjournal. Regler om journalföring finns främst i (2008:355) Patientdatalagen och (SOSFS 2008:14) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Efter avslutad skolgång arkiveras journalen i Söderköpings kommun.