Förskola och Skola

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för de elever som bedöms ha svårighet att nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola har sin egen läroplan, Läroplan för anpassad grundskola. Kursplanerna är anpassade för de inskrivna eleverna. All undervisning är anpassad för elevens egna förutsättningar.

Skillnader i undervisningen är

 • Mer konkret, åskådlig och laborativ undervisning
 • Individuell anpassning av kurserna
 • Mer tid för praktiska ämnen
 • Mer motorisk/fysisk träning
 • Mer social träning.

En placering på anpassad grundskola utformas alltid individuellt och kan se ut på olika sätt

 • Eleven går i en klass i anpassad grundskola
 • Eleven går individinkluderad grundskoleklass, men läser enligt anpassad grundskolas kursplan
 • Eleven har sin undervisning inom båda skolformerna.

Vi som arbetar i anpassad grundskola är specialpedagoger, lärare, fritidspedagoger och pedagogassistenter. Personaltätheten är hög för att vi ska kunna möta eleverna som går här på bästa sätt.

Det är barnets föräldrar eller vårdnadshavare som väljer skolform för sitt barn, grundskola eller anpassad grundskola.

Elever över tolv år som går i anpassad grundskola, kan enligt LSS-lagen få fritidsverksamhet efter skoldagen och på loven.

Efter avslutad skolgång i obligatoriska anpassade grundskolan har eleverna rätt till plats i 4-årig anpassad gymnasieskola.

Viktigt för oss på vår skola

 • Vi ser olikheter som en tillgång och alla har samma värde.
 • Vi strävar efter att eleverna ska bli så självständiga som möjligt.
 • Vi strävar efter att aktivera eleverna att samspela socialt, kommunicera genom tal, träna kroppsuppfattning och rörelseförmåga samt visa känslor och bli stärkta i sin självkänsla.
 • Vi strävar efter att i möjligaste mån delta i grundskolans verksamhet allt utifrån elevernas egna förutsättningar.
 • Vi strävar efter att träna eleverna i vardagsfärdigheter för att ge dem mer kunskap och att de senare ska kunna leva ett självständigt och socialt rikt liv.

Anpassad grundskola finns på Björkängen skola och Ramunderskolan

Anpassad grundskola i Söderköping finns på Björkängen skola och Ramunderskolan. Björkängen skola ligger nära Björkhagaskolan och delar till viss del skolgård. På Ramunderskolan är anpassad grundskolas lokaler integrerade med grundskolan. I verksamheten arbetar specialpedagoger, lärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi tar emot elever från andra kommuner och samarbetar med grundskolor, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. I anpassad grundskola kan man också läsa efter träningsskolans ämnesområden.