Stöd och Omsorg

Ensamkommande barn och ungdomar

Söderköpings kommun har målsättningen att ge de ensamkommande barn och ungdomar som anländer till kommunen trygga och goda uppväxtvillkor. De ska få goda möjligheter att rota sig i Sverige och Söderköping.

Söderköpings kommun har egna boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige har rätt att få en god man som kan företräda barnet. Inget barn ska behöva stå utan ställföreträdare under sin tid i Sverige. Alla asylsökande barn får ett offentligt biträde som företräder barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Godmanskapet upphör automatiskt när barnet fyller 18 år. Ansökan om godmanskap för ensamkommande barn görs till överförmyndaren.

Den gode mannens uppdrag

En god man är juridisk ställföreträdare i föräldrarnas/vårdnadshavares ställe men en god man är inte en förälder. Gode mannen har därmed inte försörjningsplikt och ansvarar inte heller för den dagliga omvårdnaden.

Den gode mannens uppgift

Den gode mannen ska se till att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när hen behöver det.

Mer om ensamkommande