Stöd och Omsorg

Ekonomiskt bistånd

En bild på små högar med mynt och pennor på ett papper med text på

Den som inte ser någon annan möjlighet att klara sin egen eller familjens försörjning kan få sin rätt till ekonomiskt bistånd prövad. Ekonomiskt bistånd kallas även för försörjningsstöd och tidigare för socialbidrag. Eftersom biståndet är behovsprövat måste alltid en ekonomisk utredning göras.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs att man antingen söker arbete på heltid
och är inskriven på Arbetsförmedlingen eller att man är sjukskriven. Vid arbetslöshet är ett krav att man ska vara aktivt arbetssökande, vilket innebär att man är inskriven på Arbetsförmedlingen och att man redovisar realistiskt sökta arbeten. Vid sjukdom måste läkarintyg angående sjukdomen bifogas ansökan om ekonomiskt bistånd. För att ha rätt till bistånd får man inte heller ha värdefulla tillgångar. Personer som har sparade pengar, värdeföremål etcetera måste i första hand sälja dessa för att klara sin försörjning.

Bedömningarna är individuellt prövade och ser till barnets bästa om barn berörs av biståndet.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

För att rätten till ekonomiskt bistånd ska kunna prövas måste en ansökan göras. Kontakt tas med socialsekreterare på ekonomiskt bistånd genom växeln. Därefter skickas underlag till den sökande.

På nybesöket informeras den sökande om grunderna för ekonomiskt bistånd och en genomgång av handlingarna görs. En utredning gällande den sökandes rätt till ekonomiskt bistånd inleds sedan.

Beslut om ekonomiskt bistånd sänds sedan via brev. För mer information, kontakta socialsekreterare ekonomiskt bistånd (se Kontakter).

Provberäkning ekonomiskt bistånd

För att göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån gällande ekonomiskt bistånd kan du klicka på länken nedan till Socialstyrelsens beräkningsverktyg.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge dig rätt till ekonomiskt bistånd kan det betyda att du är berättigad det men det är inte säkert. Det görs en individuell bedömning av din ansökan och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Läs mer om ekonomiskt bistånd och vilket stöd som finns att få