Förskola och Skola

Modersmål

Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål. Då det underlättar språkutvecklingen och lärande inom andra ämnen.

Modersmål är ett eget ämne i skolan. Ämnet syftar till att eleven ska utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga.

Modersmålsundervisningen är reglerad i grundskoleförordningens. För att elev skall ha rätt till modersmålsundervisning ska:

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har minst grundläggande kunskaper i språket
  • eleven önskar själv få modersmålsundervisning

Det krävs att minst fem personer önskar läsa språket och att det finns en lämplig lärare för att kommunen skall vara skyldighet att anordna undervisning i modersmålet.

Rätt till modersmålsundervisning från årskurs 3

Från och med årskurs 3 erbjuds modersmålsundervisning. Alla barn och ungdomar som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet har rätt till modersmålsundervisning.

Elever tillhörande de nationella minoriteterna har en utökad rätt till modersmålsundervisning. Adoptivbarn ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk

Nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.
Det finns en utökad rätt för elever att läsa minoritetsspråken som ett nybörjarspråk. Det innebär att språket inte behöver talas i hemmet eller att eleven behöver ha grundläggande kunskaper i språket.

Organisation

Undervisning i modersmål är frivilligt. Vanligtvis bildas en undervisningsgrupp och då kan undervisningen komma att förläggas på annan skola eller lokal än elevens hemskola.

Ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan sker via Edlevo mellan den 15 april och den 15 maj inför nästkommande läsår. Om det framkommer att det finns elever som har rätt till modersmålsundervisning men att informationen kommer till skolan under läsåret så behöver ansökan skickas in. Ansökan under pågående läsår görs på ansökningsblankett och lämnas till rektor för modersmål.