Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Revision

Revision

Kommunens revisorer väljs av kommunfullmäktige för fyra år. De granskar varje år, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Revisonens uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den internkontroll som görs inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Däremot granskas inte nämndernas myndighetsutövning mot enskilda, till exempel bygglovsärenden och socialbidragsärenden. 

Revisorerna redovisar sin granskning inför kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de sakkunnigt biträde med erfarenhet från olika kommunala verksamhetsområden. Detta stöd av auktoriserad kommunrevisor är för närvarande upphandlat av PwC.