Stöd och Omsorg

SIP

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård (Regionen) och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

För att öka individens delaktighet i planering och för att säkerställa samarbete mellan huvudmännen när behov av insatser finns från flera parter/huvudmän är samordnad vård- och omsorgsplanering ett centralt verktyg. Syftet är att individens samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska tillgodoses och en god och säker vård ges.