Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndarkontoret / Information om god man och förvaltare

God man och förvaltare

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

En god man är inte anställd av kommunen utan det är ett frivilliguppdrag.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare har samma uppdrag som en god man. Den stora skillnaden är att ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd som begränsar huvudmannen betydligt. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlings­förmåga och kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina pengar. Det är för huvud­mannen en extremt integritets­kränkande och begränsande åtgärd.

Huvudmannen kan inte ha BankID, Swish eller liknande tjänster, kan inte handla på internet, upprätta avtal eller teckna abonnemang. För dig som förvaltare är det inte nödvändigt med huvudmannens samtycke. Du tar över huvudmannens besluts­förmåga. Det ska dock tilläggas att ett gott samarbete och samtycke är bra när det är möjligt.

Undantag för åtgärder huvudman kan vidta när det finns ett anordnat förvaltarskap är sådana frågor som är av strikt personlig karaktär, umgängeskrets, medicinska frågor, rösta i val och liknande. En huvudman som har anordnat förvaltarskap kan också söka jobb på egen hand och vid anställning har denne rätt till sin förvärvsinkomst såväl som avkastning av sådan egendom.

För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar. Det kan innebära att huvudmannen skuldsätter sig, slösar bort sina pengar till den grad att till exempel risk för vräkning uppstår eller att huvudmannen blir utnyttjad av andra personer i samhället. För anordnande av förvaltarskap krävs i regel en medicinsk bedömning att personen är "ur stånd" att vårda sig själv eller sin ekonomi.

Omprövning av förvaltarskap

Varje år anmodar överförmyndaren om att få in redovisning för omprövning av förvaltar­skap. Detta görs enligt lag på grund av att föraltarskap är väldigt ingripande för huvud­mannen och endast ska kvarstå om det är absolut nödvändigt. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare i dessa situationer noga överväger och motiverar om det till exempel räcker med ett godmanskap eller om huvudmannen till och med klarar sig utan ställföreträdare. Om det är förvaltarskap eller godmanskap ska alltså inte utgå ifrån dig som ställföreträdare utan ifrån huvudmannens förutsättningar och behov.

Vem kan få en god man/förvaltare?

För att ha rätt till en god man eller förvaltare enligt 11 kap Föräldrabalken krävs bland annat att vissa förutsättningar är uppfyllda. Huvudmannen har en/ett:

  • Sjukdom
  • Psykisk störning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Liknande förhållande

En eller flera av dessa fyra grunder ska föreligga och det ska vara orsaken till att huvudmannen behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Att få en ställföreträdare förordnad för sig är ett ingrepp i en människas liv. Därför utreds hjälpbehovet för att säkerställa att detsamma inte kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd såsom till exempel fullmakt, insatser från socialtjänsten eller andra stödfunktioner. Ställföreträdarskap ska vara det sista alternativet när annan hjälp inte längre är tillräcklig.

Vilka uppgifter har en god man/förvaltare?

Ett god mansuppdrag ser olika ut och anpassas efter vilken hjälp huvudmannen behöver. Vanligtvis handlar det om att betala räkningar, lägga upp en budget, se till att fickpengar finns men även att se över skulder. En god man kan i sitt uppdrag vara den som skall se till att huvudmannen får en god livskvalitet och stötta i att söka stöd denne har rätt till inom till exempel socialtjänst. Den gode mannen kan hjälpa till i kontakt med myndigheter.

Viktigt att veta är att den som har god man fortfarande bestämmer om det inte är så att den, på grund av till exempel sjukdom, inte förstår vad saken gäller.

Hur går det till att söka god man/förvaltare?

Ansökan ska lämnas till överförmyndaren i den kommun där den som behöver en god man är folkbokförd. Den kan göras av den som behöver en god man men också av en nära anhörig. En anmälan kan också komma från vården eller socialtjänsten.

Överförmyndaren skickar sedan in den till Tingsrätten i Norrköping som är de som beslutar om godmanskapet. Överförmyndaren ska sedan utreda ärendet och leta upp en lämplig god man och skicka in till tingsrätten som underlag för deras beslut.

Vem kan bli god man/förvaltare?

En god man ska enlig lagen vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". För att säkerställa detta tar, efter ditt medgivande, överförmyndarem in vissa kontroller. En viss erfarenhet krävs och förmågan att leta svar och ta kontakter med t ex myndigheter är nödvändigt.

Är du intresserad av att bli god man/förvaltare?

Anmäl gärna ditt intresse hos överförmyndaren via blankett, mina sidor eller direkt till överförmyndaren.

Som ny god man får du en introduktion och visst stöd under ditt uppdrag av överförmyndaren. Ta gärna kontakt för mer information. Klicka på Visa kontaktinformation längre upp på sidan så får du fram kontaktuppgifter till överfömyndaren.