Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Välfärdsteknik och digitalisering

Välfärdsteknik och digitalisering

I Vision e-hälsa 2025 säger regeringen att: "Vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter”. Visionen syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god hälsa och välfärd och bidra till en ökad självständighet och delaktighet i samhället."

Äldre man med VR glasögon

Varför är det så aktuellt med välfärdsteknik och digitalisering?

I dagens samhälle pågår det en snabb utveckling inom digitalisering och kraven växer från samhället och från enskilda individer på att kommunen ska ”hänga med” i utvecklingen och tillhandahålla samma tekniker och digitala tjänster. Detta ställer även krav på våra verksamheter och medarbetare att har en bra digital kompetens för att kunna möta den pågående digitaliseringen.

Vi står inför en växande äldre åldersgrupp som kräver vård och omsorg samtidigt som de arbetsföra åldersgrupperna minskar. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi utveckla våra verksamheter och använda resurserna mer effektivt.

Med olika välfärdstekniker kan vi öka kvaliteten och få en jämlikare vård och omsorg där våra målgrupper blir tryggare och mer aktiva, delaktiga och självständiga.

Välfärdsteknik och digitalisering hos oss på socialförvaltningen

Vårt arbete med välfördstekniker och digitalisering utgår från antagen Strategi för e-hälsa och välfärdsteknik 2020-2023 och har fem övergripande mål:

1. Från analogt till digitalt och automatiserat

2. Från stationärt till mobilt och distansoberoende

3. Ökad digital mognad och digital kompetens i hela förvaltningen

4. Ökad delaktighet, trygghet och jämställdhet med välfärdsteknik

5. Säkert med digitalt

En välfärdsteknik eller digital lösning ska var till nytta för en enskild individ, en verksamhet eller för vårt samhälle och alltid beakta brukar- och patientperspektivet.

Mer information 

Du kan läsa mer om våra olika välfärdstekniker och vårt arbete med digitalisering på nedanstående sidor och länkar. Under kunskapsbanken finns manualer och annan dokumentation som berör våra verksamheter samt länkar till dig som själv vill lära dig mer om olika digitala tjänster och verktyg. 

 • Läkemedelsautomaten ser till att du får den medicin du ska ha i rätt tid. Den placeras i ditt hem och påminner dig när det är dags för dig att ta dina mediciner och matar ut den dos som du ordinerats.

  Vem kan få en läkemedelsautomat?

  En läkemedelsautomat kan vara ett bra hjälpmedel för dig som behöver få hjälp med att ta läkemedel, men känner att du kan klara det utan besök av personal. Du som är eller blir beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården beviljas en läkemedelsautomat.

  Hur fungerar läkemdelsautomaten? 

  Läkemedelsautomaten är användarvänlig, med en stor knapp att trycka på för att ta ut läkemedel. Automaten ger vägledning i att ta medicin med hjälp av ljud- och ljussignaler, med instruktioner som både talas och visas som text på bildskärmen.

  Vilka är fördelarna med läkemedelsautomaten? 

  Några av fördelarna med läkemedelsautomaten är att den stöttar vårdtagaren att ta rätt dos vid rätt tidpunkt, hjälper till att skapa en säkrare läkemedelshantering och frigör vårdpersonalens tid för att kunna fokusera på andra omvårdnadsinsatser. Läkemedelsautomaten ger dig större flexibilitet och möjlighet att vara självständig. 

   

  Via länkarna nedan finner du mer information om hur en läkemedelsautomat fungerar:

 • Mobiltelefoner är ett naturligt och viktigt hjälpmedel för våra utförarenheter. De används i det dagliga arbetet för att nå information, registrera tid, öppna dörrar, skicka meddelanden, signera givna läkemedel och mycket annat. 

 • Alla utförarenheter inom stöd och service samt vård och omsorg har tillgång till surfplattor. Dessa används främst i underhållingssyfte men även som ett stöd vid kommuikation och stimulans. Alla våra boenden har kommunalt wifi installerat för att möjliggöra ett mobilt arbete. 

  På Seniorcenter finns det surfplattor tillgängliga som även används vid utbildningar för att lära seniorer att surfa. 

 • Under flera år har Söderköpings kommun erbjudit digitala lås till alla våra hemtjänsttagare. Det vanliga låset byts ut och möjliggör att dörren kan öppnas med stöd av en digital nyckel som hämtas till mobiltelefonen. Enbart behörig personal från hemtjänsten och hemsjukvården kan öppna dörren. 

  Ett digitalt lås innebär att personalen inte behöver ha med sig ett knippe nycklar när de utför sitt dagliga arbete. De kan snabbt kan åka på ett larm eller annat oplanerat besök, vilket är en trygghet för den enskilde. 

 • I Söderköpings kommun är nattillsyn via en kamera förstahandsalternativet vid en beviljad nattillsyn. En tillsynskamera gör det möjligt att göra en nattillsyn utan att störa eller väcka den enskilde och detta bidrar till en ökad trygghetet och välmående för den enskilde och dess närstående.

  Här kan du läsa mer om hur en nattillsyn vi kamera går till. 

 • Att handla livsmedel via internethandel blir allt vanligare. Inom hemtjänsten sker alla inköp i första hand genom internethandel vilket innebär att personal och den enskilde gör en beställning ihop. Den enskilde blir mer delaktig i sina inköp. Personal hämtar upp beställningen vid butiken och slipper hantera tunga kassar. 

 • På Aspgårdens särskilda boende finns en Tovertafel som bidrar med stor glädje, aktivering och stimulans för de boende. En Tovertafel är en projektor i taket som skapar bilder på bordet, eller golvet. Deltagarna kan välja mellan många olika spel beroende på lust och förmåga. 

 • MEMOplanner

  MEMOplanner används på någa av våra verksmaheter inom stöd och service. 

  Läs mer om verktyget MEMOplanner här