Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 2:32 m.fl (Akveduktens företagspark)

Söderköpings kommun planlägger för verksamheter i ett område nordväst om Ramunderberget. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan.

Vi reviderar nu förslaget efter samrådet

Planområdet omfattar fastigheterna Söderköping 2:31, Söderköping 2:32, del av Söderköping 2:1 samt del av Eketorp 3:3. Planområdet omfattar cirka 19 hektar. Planområdet gränsar i väster till Eketorp och Mariehov (HTC-området), i norr till Bjärka, i norr och nordost till Eketorp i söder till Ramunderberget samt i öster Eketorp.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra industri- och verksamhetsområde. Planområdet ligger i ett strategiskt läge norr om staden och bedöms vara tillgängligt efter ombyggnationen av Europaväg 22. Syftet är också att anlägga en ny anslutningsväg för Tåbyvägen till Slussportens trafikplats, som en konsekvens av Trafikverkets fastställda vägplan för E22. Planförslaget innebär bland annat utbyggnad av kvartersmark, gator samt vatten och avlopp.

Ett genomförande av planförslaget innebär att industrier och verksamheter kan etableras inom planområdet, som komplement tillåts även lunchrestauranger. Inom planområdet kommer kommunal allmän plats att planläggas och byggas ut i form av bland annat gator, vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Delar planläggs även som allmänplats natur för att säkerställa befintlig natur och kunna hantera dagvatten.

Processen hittills

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 2016-04-16 § 34 beslutat att planförslaget kan ställas ut på samråd.

Samråd av planförslaget pågick mellan 2022-05-20 - 2022-08-15.

Planområdet med röd markering.

Klicka för större bild

Tack för dina synpunker

Alla synpunkter som har inkommit bearbetas och kan komma att leda till förändringar i planförslaget. Planförslaget kommer att ställas ut för granskning vid ett senare tillfälle, vilket ger ytterligare en möjlighet att ge synpunkter på planförslaget.

Frågor och svar

 • När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett politiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid, vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.