Kommun och Politik

Kamerabevakning

I Söderköpings kommun förekommer det kamerabevakning vid skolor. Vi använder kamerabevakning för att skapa en trygg och säker skolmiljö, kunna förebygga och förhindra skadegörelse och allvarliga incidenter.

 • Kamerabevakning är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

 • Kamerabevakning får bedrivas när det finns en rättslig grund för det enligt reglerande lagar och förordningar (Dataskyddsförordningen GDPR och kamerabevakningslagen).
  Den rättsliga grunden för att sätta upp kameror i skolor är för att alla elever har rätt till en trygg skolmiljö, enligt skollagen. Skulle kamerabevakning ske på platser dit allmänheten har tillträde, till exempel skolgården, krävs tillstånd.

 • Endast några få behöriga medarbetare inom Söderköpings kommun har tillgång till materialet.

 • Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. Finns det brottsmisstanke, kan polisen få filmmaterial. Polisen kan också begära att få se en film.

 • Bildmaterialet sparas i max 30 dagar.

 • Du kan vända dig till skolans rektor eller säkerhetskontoret sakerhet@soderkoping.se med dina frågor.

 • Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär, finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har följande rättigheter:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  Du kan få information om de personuppgifter kommunen registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och vilka som är mottagare av dina personuppgifter och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Denna rätt kan dock begränsas av lagstiftning och skyddet av andra personers integritet.

  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Få dina personuppgifter raderade, begränsade
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

  • Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter
  Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig.

 • Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden för kamerabevakning i skolan.
  Du är alltid välkommen att kontakta Söderköpings kommun om du har frågor om din rätt till skydd av dina personuppgifter och om hur vi registrerar och använder dina personuppgifter. 

  Du kan också kontakta vårt Dataskyddsombud, e-post dataskyddsombud@soderkoping.se.
  Läs mer om Söderköpings dataskyddsombud här: www.soderkoping.se/dataskyddsombud

  Du kan också lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök deras webbplats genom att klicka här eller ring 08-657 61 00