Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndarkontoret / Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Överförmyndarnämndens behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Även ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Vad är en behandling?

Med behandling menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som har det ytterst ansvaret för personuppgifterna. Det är Överförmyndarnämnden som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till överförmyndarkontoret.

Överförmyndarnänden i Söderköpings kommun är personuppgiftsbiträde till Överförmyndaren i Valdemarsviks kommun. 

Hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med överförmyndarkontoret

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att överförmyndaren ska kunna utöva tillsyn över ställföreträdarskap och förmynderskap, rekrytera ställföreträdare, utreda behov av ställföreträdare och vara den registermyndighet som åligger överförmyndaren enligt 9 § förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren kommer att behandla följande uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • kontaktuppgifter exempelvis telefonnummer och e-postadress
  • vid behov uppgifter om hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss eller som överförmyndaren behöver hämta in för att kunna fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet.

De uppgifter som överförmyndaren har behov av att använda för att fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet kommer att samlas i en personakt. Framförallt sparas personakterna för närvarande både i pappersform och digitalt. Det är bara behörig personal som har tillgång till överförmyndarens personakter.

Så länge ett ärende är aktivt sparar överförmyndarkontoret alla handlingar. Viss tid efter det att ett ärende avslutats, exempelvis om ett godmanskap upphör, gallras vissa fysiska handlingar enligt dokumenthanteringsplan.

Insamling och utlämning av uppgifter

När överförmyndarkontoret  utreder om en person behöver en god man eller förvaltare kommer överförmyndaren eventuellt att hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter och personer. Personuppgifter kommer i vissa fall att skickas vidare till tingsrätten som beslutar i ärenden om god man och förvaltare.

Att en person har en god man eller en förvaltare är en offentlig uppgift som överförmydarkonotret måste lämna ut om någon ber om att få veta detta.

Enligt 16 kap 7 § föräldrabalken har förutom huvudman och omyndig som fyllt 16 år även närmsta släktingar till den enskilde rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndarverksamheten.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Överförmyndarkontoret hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Dina rättigheter

Om överförmyndarkontoret behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

För att begära registerutdrag kontaktar du överförmyndarkontoret eller skickar in en begäran genom att använda denna blankett. Skicka in blanketten med post eller e-post. Det går också bra att lämna in den personligen. Se kontaktuppgifter längst ned.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att överförmyndaren hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du når Integritetsskyddsmyndigheten på e-postadress imy@imy.se

Dataskyddsombud

Ombudet når du via e-post dso.soderkoping@insatt.com eller via telefon enligt nedan:

Emelie Terlinder, jurist, Insatt AB, telefon: 073- 620 01 22

Dataskyddssamordnare

Elin Hofsten, verksamhetsutvecklare/jurist är kommuens samordnare i dataskyddsfrågor. 

Teleon till växel 0121-181 00