Stöd och Omsorg

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet kan ges till dem som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning vilket bygger på den så kallade tröskelprincipen. Personal som arbetar med kommunens hemsjukvård är distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Den kommunala hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året. Beroende på behov kan du kan få enstaka eller regelbundna besök av kommunens hemsjukvård. Det kan gälla sjukvårdande uppgifter, rehabilitering, utprovning av hjälpmedel eller psykiatrisk sjukvård.

Vi besöker dig i ditt hem och utför insatser efter den vårdplanering vi gjort tillsammans med dig. Vårdplanen utgår från dina individuella behov och ligger till grund för vilken vård eller rehabilitering som ges och när. Hemsjukvården samarbetar även med hemtjänsten och boendestöd.
När eller om behovet upphör, avslutas behandlingsperioden och du skrivs ut från hemsjukvården eller hemrehabiliteringen.

För psykiatrisk hemsjukvård finns särskilda kriterier som ska vara uppfyllda för att hemsjukvårdsansvaret ska övergå till kommunen. När det gäller rehabiliterande hemsjukvård är det patientens behov och mål med insatserna som avgör om rehabiliteringsinsatser bäst utförs i hemmet eller på mottagning.

Aktuell kostnad för hemsjukvård går att finna i kommunens taxor och avgifter. Kostnaden ingår i den kommunala maxtaxan och är inkomstprövat.