Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster

Kommunens mätingenjör och GIS-samordnare ansvarar för att hålla kommunens geografiska databaser uppdaterade samt tillhandahålla geografiska produkter och analyser både internt och externt.

Hos kommunen kan du som privatperson eller företag beställa nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll, grundkartor och gränsutvisning.

Avgift för framtagande av kartor tas ut enligt gällande taxa.

Begränsad tillgång på tjänster

Just nu kan kommunen endast ta emot beställningar av kartor, till exempel nybyggnadskartor, förenklad nybyggnadskarta och kartutdrag. Beställning av karta sker tjänsten "mina sidor". En länk finner du längre ner på sidan under rubriken ”Beställning av kart- och mättjänster”.

Behöver du hjälp med utstakning eller lägeskontroll hänvisar vi för närvarande till privata mätkonsulter.

 • I bygglovsbeslutet informeras den sökande om utstakning och ifall lägeskontroll krävs. Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunens mätningsingenjör eller av annan mätningskompetent person.

  Om inte kommunens mätningsingenjör utnyttjas ska den sakkunniga mätexperten som byggherren utser först godkännas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att få utföra mätningsarbete måste anlitad mätningsexpert vara sakkunnig i enlighet med rekommendationerna i Handbok för mätningsingenjörer/ Handbok imät- och kartfrågor.

 • Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen hamnat i det läge på fastigheten som bygglovet angav. allmänt kan sägas att lägeskontroll ska göras för de byggnader och anläggningar som utstakning har gorts för. I vissa fall till exempel för mindre tillbyggnader och för enklare byggnader, görs endast lägeskontroll utan någon föreliggande utstakning. Utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall undantag från kravet på lägeskontroll finnas. Lägeskontroll ska utföras när formsättningen av grunden är klar.

  Lägeskontroll kommer inte kunna utföras av kommunen under denna period. Om ni har behov av utstakning eller lägeskontroll hänvisar vi er till privata mätkonsulter.

  Utstakning och lägeskontroll - PBL kunskapsbanken - Boverket

 • Utstakning innebär att läget av en planerad byggnad eller anläggning märks ut på marken, i överensstämmelse med det givna bygglovets situationsplan. Utstakning görs normalt i anslutning till påbörjande av schaktningsarbeten. Nya byggnader, stora tillbyggnader och tillbyggnader nära fastighetsgräns ska stakas ut. Utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall undantag från utstakningskraven finnas. Utstakning sker ibland i två steg. Först kan en grovutsättning utföras, vid vilken byggnadens hörn markeras med exempelvis stakkäppar. Därefter görs en finutstakning på profiler som steg två.

  Utstakning kommer inte kunna utföras av kommunen under denna period. Om ni har behov av utstakning eller lägeskontroll hänvisar vi er till privata mätkonsulter.

  Utstakning och lägeskontroll - PBL kunskapsbanken - Boverket

 • Kommunen kan göra gränsutvisning, olika typer av inmätningar och avvägningar. För gränsbestämning ansvarar Lantmäteriet. 

  Gränsutvisning kommer inte kunna utföras av kommunen under denna period.

 • Nybyggnadskarta beställs vid större nybyggnader inom detaljplanelagt område, exempelvis bostadshus. Fullständig nybyggnadskarta upprättas inför ansökan om bygglov. Kartan är ett samlat dokument (karta och beskrivning) som beskriver befintliga förutsättningar på fastigheten, den är avsedd att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan- och höjd (inmätta tomthöjder). Den innehåller också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läget i plan- och höjdled för VA-anslutningspunkter och angränsande gata.

 • Enkel nybyggnadsklarta är lämplig att beställa vid exempelvis byggnationer utanför detaljplanelagt område. Kartan tas fram utifrån tillgängligt kartmaterial. På en enkel nybyggnadskarta saknas tillexempel detaljplaneinformation, VA-uppgifter, markhöjder med mera.

 • Ett kartutdrag av fastighetskartan kan levereras av kommunen.

  Det går även att kolla på Lantmäteriets tjänst:

  Min karta | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

 • Avgifter

  Alla kartor och alla mättjänster debiteras enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

  Taxor och avgifter 

 • Beställning

  För att beställa nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta eller kartutdrag använd tjänsten via mina sidor.

  Nybyggnadskarta - beställning - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

 • För frågor kopplade till kommunens geografiska data kontakta kommunens GIS-samordnare.