Kultur och Fritid

Forntid

När inlandsisen drog sig tillbaka, var Söderköping, liksom större delen av landet, täckt med hav och sjöar. Landhöjningen torrlade inte den yta där staden nu ligger förrän under vikingatiden 800-1050 e Kr.

I kommunen finns få lämningar från stenålder, enstaka fynd som stenyxor och flintavslag har påträffats, men inga säkra bosättningar. Det mest spännande fyndet är kanske stenyxan i form av ett djurhuvud från Östra Ryd. Den visas idag på Historiska museet.

Från bronsåldern blir lämningarna i kommunen fler. Det finns gott om gravrösen utefter viktiga land och vattenvägar och rester efter bosättningar. På ett fåtal platser finns också hällristningar. Figurristningar (skepp) finns bara vid Viggeby SO om staden.

Ju närmare vår tid vi kommer, desto fler fornlämningar finns och är bevarade. Från järnåldern är antalet gravfält och gravar stort. Intressanta gravfält finns t ex vid Ljunga, nära E22, söder om staden, vid Skönberga prästgård, vid Duvkullen utefter kanalen samt i Gårdeby och Mogata. Från Mogata kommer också en fantastisk guldhalsring som visas på Historiska museet.

De svenska fornborgarna brukar dateras till järnålderns mitt och i kommunen finns inte mindre än 16 fornborgar. Dessutom finns Sveriges största fornborg på fastlandet, Ramunderborgen, mindre än en halvmil från stadskärnan. Intressant är också den stora anläggningen Göta Virke i Västra Husby som är en försvarsvall från ca 8-900 e kr.
Om det finns gott om gravfält och fornborgar från järnålderna så finns desto färre runstenar. Endast fyra hela är bevarade och ytterligare några i fragment. Utöver dessa finns tre omtalade, men inte återfunna. De hela står i Laurentii kyrkpark, Mogata och Gårdeby, den fjärde, från väster om Broby, är flyttad till Historiska museet.

Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet har intressanta databaser om fornföremål respektive fornminnen.

Tidsskala

Äldre stenålder: 10 000 - 4 100 f Kr

Yngre stenålder: 4 100 - 1700 f Kr

Äldre bronsålder: 1700 - 1 100 f Kr

Yngre bronsålder: 1 100 - 500 f Kr

Äldre järnålder: 500 f Kr - 550 e kr

Yngre järnålder: 550 - 1 050 e Kr (Vikingatid 800 - 1 050)