Förskola och Skola

Specialpedagog

Den kommunövergripande specialpedagogen arbetar med att:

  • utveckla och aktivt delta i det förebyggande och stödjande arbetet kring elever i behov av särskilt stöd
  • komplettera skol- och barnomsorgspersonalens kunnande med specialpedagogisk kompetens
  • arbeta med konsultation och pedagogisk handledning till personal inom skola och barnomsorg
  • i samarbete med berörd personal kartlägga och analysera komplicerade pedagogiska situationer utifrån en helhetssyn
  • leda och medverka i kommunala och regionala nätverk
  • ingå i länsdelsteamet för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.