Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Sotning / Rengöring (sotning)

Rengöring (sotning)

Den rengöring (sotning) som genomförs syftar till att minska sannolikheten för brand. Den utförs på uppdrag av Söderköpings kommun av utbildade skorstensfejare efter frister (tidsintervall) som fastställs av kommunen. En fastighetsägare kan ansöka om att få sota sin egen anläggning eller att få uppdra åt någon annan att sota anläggning. Även i de fall fastighetsägaren sotar sin egen anläggning skall detta ske enligt de frister kommunen har beslutat.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

Fasta bränslen

 • Om eldning sker i en konventionell panna ska sotning ske tre gånger per år.
 • Om eldning sker i en panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning ska sotning ske två gånger per år.
 • Om eldning sker med träpellets, eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet ska sotning ske en gång per år.

Flytande bränslen

 • Om eldning sker med tung eldningsolja, eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, ska sotning ske tre gånger per år.
 • Om eldning sker med lätt eldningsolja, eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, och pannans märkeffekt överstiger 60 kW ska sotning ske en gång per år.
 • Om eldning sker med lätt eldningsolja, eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW ska sotning ske vartannat år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder

Om eldning skrev i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande:

 • Om eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle ska sotning ske sex gånger per år. Exempel är vedeldad pizzaugn, kolgrill eller likande eldstäder.
 • Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle skall sotning ske en gång per år.

Lokaleldstäder

 • Om eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning ska sotning ske en gång per år.
 • Om eldstaden inte inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning ska sotning ske vart tredje år. (Eldstäder som används för så kallad trivseleldning, det vill säga eldning i korta eldningscykler någon gång per vecka, bör inte anses utgöra den primära källan för matlagning eller uppvärmning.)
 • Om lokaleldstaden är belägen i ett fritidshus ska sotning ske vart tredje år.

Imkanaler (endast i restauranger, storkök och liknande)

 • Om imkanalen är belägen i ett restaurangkök eller annat större kök ska rengöring ske tre gånger per år.
 • Om imkanalen är belägen i ett uppvärmningskök eller liknande ska rengöring ske en gång per år.