Stöd och Omsorg

Varför heltid?

Hos Kommunals och SKR - Sveriges Kommuner och Regioners portal heltid.nu hittar du mer om heltidsarbete som norm och heltidsresan.

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Deltidsarbete, som innebär lägre inkomst och lägre pension, är vanligare bland kvinnor. Därför skulle fler heltidsarbetande i kommuner bidra till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb.


För arbetsmiljön
När fler går från deltid till heltid ställs nya krav på verksamheten. Det behövs ett nytänk i bemanning och schemaläggning tillsammans med ett bibehållet fokus på arbetsmiljö.

För en attraktiv arbetsplats
Det finns inte en universalmodell för införandet av heltid. Varje arbetsplats är unik. Därför är det viktigt att tid avsätts för att lyssna in anställda och medlemmars behov. Förändringsarbete kan vara tålamodskrävande men det lönar sig på sikt. De kommuner och landsting som tagit steget upplever att heltidserbjudandet varit en viktig faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats.

För att möta rekryteringsbehovet
Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och efterfrågan ser inte ut att minska. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.

För jämställdheten
Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar deltid. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Heltid som norm
Sveriges välfärdssektorer står inför stora komptensförsörjningsutmaningar. Åldersgruppen i arbetsför ålder ökar i betydligt lägre takt än grupperna barn och äldre. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har därför tillsammans med fackförbundet Kommunal drivit frågan om heltidsarbete som norm. Genom att vända normen från deltid till heltid ser man att det går att möta en del av de kompetensförsörjningsutmaningar som väntar, och delvis redan inträffat.

Diagram 11/2018: Jämförelse per kommun. Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)

imaget5ld.png

Källa: Kolada Jämföraren