Samhälle och Trafik

Skolskjuts

Elev bosatt i Söderköpings kommun kan beviljas skolskjuts när avståndet mellan bostad och skola/hållplats är:

Förskoleklass   - 2 km eller mer
Årskurs 1 - 3     - 2 km eller mer
Årskurs 4          - 3 km eller mer
Årskurs 5 - 9     - 4 km eller mer

Samma avstånd gäller även för den sträcka som eleven kan själv kan få förflytta sig för att komma till sin uppsamlingsplats/hållplats.

Elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på.
Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Elev som går i en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola inom kommunen har som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Kommunen ska dock anordna skolskjuts för en sådan elev om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och om skjutsen sker inom den egna kommunen.

Hållplats

Det är föräldrarnas ansvar att eleven infinner sig i tid till hållplatsen. Det är viktigt att tiderna såväl på morgonen som på eftermiddagen hålles, då skolskjutsen är hårt belastad. Om en elev är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med, måste entreprenör meddelas. Detsamma gäller även vid andra avvikelser från ordinarie skjutsschema. Vid hållplatsen är det viktigt att eleven bär reflex under den mörka årstiden. Det är även föräldrarnas ansvar att eleven har en säker väg även till och från hållplatsen, och vid behov följa eleven.

Ej använd skolskjuts

Elever som är berättigad till skolskjuts men ej vill utnyttja denna, ska anmäla detta till kommunens trafiksamordnare.

Skolans och chaufförens ansvar

När eleven kommer in i bussen eller taxi, är det skolan som ansvarar för säkerheten. Förekommer bråk anmäler chauffören detta till trafikassistenten. Elever som inte lyder chaufförens tillsägelse kan komma att stängas av.

Om en elev gör sig skyldig till skadegörelse i bussen/taxin, blir elev/målsman ersättningsskyldig. Skadegörelse kan leda till polisanmälan.

Byte av adress eller flytt

Det är föräldrarnas ansvar att meddela kommunens trafikenhet vid byte av adress. Flyttar elev från kommunen och väljer att gå kvar i sin gamla skola beviljas inte skolskjuts. Har elev busskort måste detta lämnas i retur till klassföreståndaren/expeditionen. Om inte busskort lämnas i retur, debiteras målsman kostnaden för busskort.

Busskort

Busskort delas ut i skolan vid terminsstart till de elever som är berättigade. Förlorat busskort ersätts till en kostnad av 200 kronor. Nytt kort löses ut hos områdesassistenten. Det kort som eleven förlorat spärras och går inte att använda igen. Till dess ett nytt kort erhållits/betalats får eleven själv bekosta bussresorna. Skadade och trasiga busskort ersätts konstnadsfritt av kommunen. Dock tas en avgift om 100 kronor ut om kortet gått sönder genom vårdslöshet. Det skadade kortet lämnas till respektive områdesassistent/klassföreståndare. .

Busskorten är personliga!

Olycksfall

Olycksfall som kan leda till behov av tillfällig skolskjuts anmäles till:

Protector
Tel: 08-410 637 00
www.protectorforsakring.se

OBS!
Kommunen svarar inte för tillfällig skolskjuts vid olyckshändelse eller kortvarig sjukdom. Vid behov av tillfällig skolskjuts kontakta försäkringsbolaget.

Övrigt

För att alla barn ska få sittplats i bussen får väskor inte uppta ett helt säte. Äldre barn ska vara föredöme åt yngre barn.

Om något inte fungerar är det viktigt att detta meddelas kommunen, så det finns en möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter.

Det är viktigt att alla känner sig trygga när de åker skolskjuts samt att föräldrarna känner att trafiksäkerheten är bra. Hjälps vi alla åt kommer vi att få fortsatt bra och trevliga skolskjutsar till och från skolan.

Permanentboende kan i mån av plats kostnadsfritt få åka med en särskilt upphandlad skolskjuts. För kontroll om det finns plats kontakta trafikassistenten.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Kommunen får själv bestämma vem som har rätt till skolskjuts. I första hand är det avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan som avgör om en elev har rätt till skolskjuts, men även andra särskilda skäl kan ge rätt till skolskjuts. Har eleven det antal kilometer mellan bostaden och skolan som ger rätt till skolskjuts behövs ingen ansökan. En skriftlig ansökan om skolskjuts behövs endast om eleven har en funktionsnedsättning, växelvis boende, särskilda trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Information om skolskjutsarnas färdväg och tidtabell

Särskild information om färdväg och tidtabeller för de större skolskjutsfordonen finns här. De elever som åker med mindre fordon - taxibussar och taxibilar - får en personlig kontakt från taxibolaget någon/några veckor innan terminsstart.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.