Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 3:65 m.fl. (Storängen)

Detaljplanen syftar till att upplåta tre nya flerbostadshus inom området. Det innebär att ungefär 55 nya lägenheter möjliggörs. Utökad byggrätt regleras även till tre tidigare flerbostadshus där möjlighet ges till att glasa in balkonger samt uppföra komplementbyggnader/ carport. Gatunätet knyts samman och nya gång- och cykelvägar anläggs. 

Åtgärden bedöms förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Föreslagen ny bebyggelse placeras inom mark som redan är omgiven av bostadsbebyggelse. Planläggningen bedöms ha begränsad påverkan på miljön. Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Detaljplanen behandlades för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden på deras möte 6 mars 2018. Beslutet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Den 6 februari 2019 meddelades domen i ärendet där mark- och miljödomstolen ansåg att detaljplanen inte åsidosätter kravet på skäligt hänsynstagande till befintliga förhållanden vid en avvägning mellan enkilda och allmänna intressen. Domstolens bedömning var att det inte finns skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft 2019-03-22.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.