Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krissituation och beredskap / Svenska samhällets beredskap

Svenska samhällets beredskap

Sveriges krisberedskap syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och att upprätthålla förmågan för grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Alla har ett ansvar

Alla har vi ett ansvar för att samhället ska vara tryggt och säkert. Kommuner, landsting och myndigheter har ett ansvar för den egna verksamheten – i vardagen såväl som i kris. Det ansvaret gäller även för privata företag. Av den anledningen är det viktigt med samarbete mellan offentliga organisationer och privata aktörer, en så kallad privat/offentlig samverkan.

Den enskilde medborgaren har också en viktigt roll i att själv ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet. Mer om hur du själv kan förbereda dig inför en kris eller extraordinär händelse hittar du på sidan “Din beredskap.”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att utveckla och stödja samhällets aktörer i att hantera olyckor och kriser på nationell nivå. Länsstyrelserna har ett ansvar att samordna arbetet med kriser och extraordinära händelser på regional nivå, där ingår bland annat att stödja kommunerna i deras arbete. Kommunerna ansvarar för krisberedskapen på lokal nivå.

Det svenska krishanteringssystemet bygger i huvudsak på följande två regelverk:
• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
• Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Beroende på händelse så finns även andra relevanta lagar som är viktiga att involvera i arbetet med krisberedskap, såsom Lagen om skydd mot olyckor, Kommunallagen och Socialtjänstlagen.