Kommun och Politik

Kommunens krisberedskap

Söderköpings kommun ansvarar för de invånare som bor, vistas eller befinner sig på besök i kommunen, såväl under normala förhållanden, som under en kris. Under en krissituation har kommunen också ansvaret för att verksamheter inom kommunen fungerar, såsom äldreomsorg, skola, räddningstjänst, fjärrvärme och vattenförsörjning.

Under en kris har kommunen ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen ska (om så behövs) samverka med andra kommuner, länsstyrelsen, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp. Beroende på hur stor krisen är avgör hur många andra aktörer och organisationer som blir inblandade i händelsen. Vid en olycka där fler kommuner drabbas samtidigt blir länsstyrelsen ansvarig för att samordna arbetet på regional nivå.

Kommunens organisation för krisledning

Kommunen ska i första hand fungera i sin ordinarie organisation och verksamhet men vid omfattande händelser där förstärkning behövs träder kommunens särskilda krisledningsorganisation in och tar över ansvaret

Varje specifik händelse avgör när och om krisledningsorganisationen ska träda i kraft. Kommundirektören ansvarar för den strategiska ledningsgruppen och kan dimensionera den utifrån behovet för den aktuella händelsen. Vid behov tillsätts en stab som, under ledning av en stabschef, samverkar med externa aktörer, samordnar insamling och bearbetning av beslutsunderlag, tar fram lägesbild samt gör omfallsplanering.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden träder i kraft om händelsen är så pass allvarlig att kommunens krisledningsorganisation inte kan hantera händelsen med egna resurser. Krisledningsnämnden och dess ordförande är då högst ansvariga inom kommunen vid en extraordinär händelse.

Vad är extraordinär händelse?
Begreppet “extraordinär händelse” är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek kan till exempel vara en sådan händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande. På samma sätt är det med elavbrott. Under den kalla årstiden kan strömavbrott drabba hårdare än under sommaren. Allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen och hot om våld och terrorism är fler exempel på vad som kan kallas extraordinär händelse.

Krisstöd
En krisstödsgrupp verkar inom kommunen och är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet eller omsorgen av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse. Krisstödsgruppen i Söderköping består av en ledningsgrupp och en omhändertagandegrupp med representanter från kommunen, Svenska kyrkan, Röda korset samt Geria vårdcentral.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till kommunens växel vid extraordinär händelse är 0121-181 00. I vissa fall kan även andra telefonnummer finnas tillgängliga.
Du kan även ringa 113 13 som är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi, större trafikolycka eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna upplysningar till 113 13.