Kommun och Politik

Bevakning

Information om Söderköpings kommuns personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Söderköpings kommun är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som kommunen behandlar.

Denna information gäller Söderköpings kommuns kamerabevakning som sker vid vissa av kommunens platser i Söderköping. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige.

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi som kommun har utrustat vissa platser i Söderköping med kamerabevakning som innefattar inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för våra kommunmedlemmar och besökare, samt skydda kommunens egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovanstående ändamål.

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen, är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att kommunens intresse av att behandla personuppgifter för ovanstående ändamål överväger det integritetsintrång som en person som spelas in, utsätts för.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot, bland annat obehörig åtkomst.

Endast ett fåtal behöriga personer på Söderköpings kommun har tillgång till det inspelade materialet. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen, får materialet ändå sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har personen, vars personuppgifter behandlas av oss?

Kommunstyrelsen, Söderköpings kommun, organisationsnummer 212000-0464, med adress Storängsallèn 20 614 80, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att vi raderar dessa personuppgifter. Dessutom har registrerade personer rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på kommunstyrelsen kommunstyrelsen@soderkoping.se eller per brev till adressen ovan.

Ej tillståndspliktiga system

På Friluftsbadet sitter ett tekniskt system för närvarodetektering. Detta system definieras inte som kameror, utan är teknik som känner av värmestrålning från kroppsvärme. Systemet är av sådan kvalitet, att det inte bedöms möjligt att identifiera fysiska personer och anses därför inte vara tillståndspliktig.

Ändamålet med systemet är främst att förebygga otillåten närvaro inom anläggningen när den är stängd, och som kan föranleda till skadegörelse och inbrott. Det är också till för den personliga säkerhetens skull eftersom vi vill vara säkra på att ingen badar olovligt utan tillsyn av badvakt. Systemet är anslutet till väktarbolag för åtgärd.