Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / Förklarande ord för Söderköpings kommun

Förklarande ord för Söderköpings kommun

Vi strävar alltid efter att skriva så begripligt som möjligt när vi kommunicerar. Ibland kan vi behöva använda komplicerade ord eller ord som kanske inte används till vardags för att sammanhanget ska förstås.

På den här sidan har vi samlat ord som kanske behöver ett extra förtydligande.

Avslag - avslag betyder nej. Beslut om att inte bevilja eller godkänna en ansökan eller ett ärende.

Arvode - ersättning, betalning (till exempel för ett politiskt utfört arbete).

Allmän handling - varje handling som förvaras hos, kommit in till eller skapats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en har rätt att ta del av.

Allmänna handlingar - varje handling som förvaras hos, kommit in till eller skapats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en har rätt att ta del av.

Bifalla - godkänna.

Biståndsbeslut - slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Beredning - att förbereda, utreda och skapa beslutsunderlag i ett ärende.

Detaljplan - reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa.

Föredragningslistan - förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde, dagordning.

Förvaltare - person som är utsedd av tingsrätten att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad.

Förtroendevald - person som valts att företräda väljarna (i till exempel riksdag eller fackliga styrelser).

God man - person som hjälper någon annan som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande har behov av att få hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (få nödvändig personlig omvårdnad och social service). god man är frivilligt och kräver den enskildes samtycke.

Justerade protokoll - fastställa, godkänna, ett mötesprotokoll, det vill säga kontrollera att det stämmer överens med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll som är justerat har ett större bevisvärde.

Kommunfullmäktige - kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande grupp. Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen och fattar de övergripande besluten.

Kommunstyrelsen - en kommunstyrelse kan liknas vid kommunens "regering" och dess ordförande vid kommunens "statsminister". Kommunstyrelsen ansvarar för att de beslut som tas i kommunfullmäktige (kommunens högsta beslutande grupp) genomförs.

Krisberedskap - beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Kalendarium - egentligen förteckning över helgdagar och andra märkesdagar under året.

Ledarmöterna - person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ. ledamöter utses i politiska sammanhang genom allmänna val eller bland medlemmar/ägare i en organisation.

Laga kraft - börjat gälla, inte längre kan överklagas.

Motion - skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Mandatperiod - den tid som man är vald för.

Offentlighetsprincipen - rätten att ta del av allmänna handlingar och till insyn och kontroll i myndigheternas verksamhet.

Presidium - ordförandeskap, ordförande jämte (en eller flera) vice ordförande.

Revision - grundlig ändring, ändring, förbättring, översyn, modernisering eller granskning av räkenskaper, granskning, genomgång, kontroll.

Slutsamråd - möte där kommunen tillsammans med byggherre, kontrollansvarig och övriga som kan bedömas som lämpliga att vara med, ser efter så att kontrollplanen har följts. Kontrollplan omfattar kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder.

Utskott - arbetsgrupp.

Överförmyndare - i varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att kontrollera att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt.

Översiktsplaner - plan som visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. planen är inte juridiskt bindande.

Överklaga/överklagande - begäran att beslut ska prövas i högre instans och ändras enligt yrkande.