Kommun och Politik

Söderköpings kommunarkiv

Kommunarkivet är kommunens centrala minne och utgör en del av vårt gemensamma kulturarv. Här finns handlingar från kommunens verksamhet sedan 1863 och framåt. Den äldsta handlingen är dock ett köpebrev från 1631 som följt med ett av arkiven.

 • Enligt Offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. De flesta handlingar är offentliga men en del är sekretessbelagda. Sekretessbelagda handlingar gäller framför allt handlingar som är 70 år eller yngre och som rör personer. Då görs en särskild prövning om handlingarna får lämnas ut.

  Kontakta oss om du vill ta del av arkiverade handlingar eller om du vill besöka oss för att forska i till exempel din lokala historia. Det underlättar om du är insatt i ditt område och vet vad du vill fråga om. Under kontorstid har vi en forskarplats med tillgång till kopiering. Du måste förboka ditt besök. 

  Vi har även ett e-arkiv, för arkivering av elektronisk information. Här kan du själv söka och ladda ner offentlig information. För närvarande begränsas informationen som finns i e-arkivet till äldre kartor och stadskartor samt bygglovsärenden. Efterhand kommer utbudet i e-arkivet att öka. Länk till sökportalen finns nederst på sidan.

 • Kommunarkivets uppgift är att bevara, ordna och tillgängliggöra arkivhandlingar. Verksamheten styrs av arkivlagen och det arkivreglemente som kommunfullmäktige har beslutat.

  Kommuners arkiv ska bevaras som en del av vårt nationella kulturarv för att tillgodose

  • allmänhetens rätt till allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • forskningens behov.

  Kommunarkivet ska även ge råd till och kontrollera kommunens olika verksamheter i hur de ska ta hand om sina handlingar. När handlingarna inte längre är aktuella i verksamheterna överlämnas de till kommunarkivet.

 • Handlingarna i arkivet kan komma från skolan, fattigvården (nuvarande socialtjänsten) och äldrevården, den kan röra bygglov, gator och vägar, fastigheter samt handla om hur kommunen har styrts och vilka ärenden som har beslutats.

  Här finns handlingar från vår kommunala verksamhet sedan 1863 och framåt. Arkiven från de tidiga sockenkommunerna som till exempel S:t Anna, Börrum och Östra Ryd som idag ingår i Söderköpings kommun finns i kommunarkivet.

  I kommunarkivet har vi även Söderköpings föreningsarkiv med handlingar från privatpersoner och föreningar, som kan vara av betydelse för Söderköpings historia och som har överlämnats till oss för vård och förvaring.