Kommun och Politik

Skadestånd

Om du råkar ut för en skada som du anser orsakats av Söderköpings kommun kan du begära skadestånd. En förutsättning för att kommunen ska hållas skadeståndsskyldig är att kommunen genom uppsåt, oaktsamhet eller annan försumlighet orsakat skadan. 

 • Om du har drabbats av en skada ska du alltid i första kontakta ditt eget försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en sakskada, en personskada eller en annan skada.  För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande begära skadestånd från kommunen. 

  Vid en skada som uppstått av en ren olyckshändelse finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från kommunen för det som inträffat. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. 

 • Det räcker inte enbart att en skada inträffat för att få skadestånd. Huvudregeln är att den som drabbats av en skada ska bevisa att kommunen har orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet, samt att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har underhållsansvar. Du måste också kunna bevisa skadans omfattning  och hur stor skadan är i kronor samt på vilket sätt den påstådda oaktsamheten har lett till din skada.

 • För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen eller kommunens entreprenör genom uppsåt eller oaktsamhet har orsakat skadan. Enbart det faktum att en skada inträffat är inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, du får då själv stå för eventuella kostnader helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

  I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

 • Reglerna i skadeståndslagen gäller för personskada och krav ska rikats mot den ansvarige fastighetsägaren. Det är den som halkat och skadat sig som måste bevisa att kommunen orsakat skadan genom oaktsamhet eller vårdslöshet för att skadeståndskyldighet ska kunna uppstå.

  Kommunen kan som fastighetsägare bli skyldig att betala skadestånd om man brustit i sitt ansvar som fastighetsägare och väghållare och detta i sin tur orsakat skada. Söderköpings kommun och dess entreprenörer saknar möljighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer för halkbekämpning upprättas.

  För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos

 • En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

 • Kommunen är likt övriga fastighetsägare alltid ansvarig att se till att snö och is från tak inte orsakar skador på person eller egendom. Ansvaret omfattar även den snö eller is som fallit ned på kommunalmark utanför fastigheten. Snö och is ska avlägsnas utan oskäligt dröjsmål. Avspärrningar och skyltning befriar inte fastighetsägaren från ansvar.

 • Allmänna vägar ska hålla ett tillfredsställande skick. Kommunen är skyldig att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra att skador uppstår gällande de vägar kommunen ansvarar över. Söderköpings kommun eller dess entreprenörer saknar dock möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar. En förutsättning för att kommunen ska kunna hållas skadeståndsskyldig är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen och låtit bli att åtgärda problemet inom rimlig tid.  

  Då skador i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

  Tänk på att en fordonsförare alltid har ett långtgående ansvar att anspassa sin körning efter rådande väder- och trafikförhållanden.

  Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Söderköpings kommun har inte möjlighet att forsla bort föremål om kommunen saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på kommunens mark orsakade av någon annan.

 • Kommunens ansvar för skador på eller stöld/förlust av privat egendom som förvaras i kommunens lokaler, till exempel i en skola följer av skadeståndslagen. För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs att kommunen varit vållande till att skadan uppstått genom uppsåt eller oaktsamhet. 

  Exempel: 

  En elev glömer sin mobiltelefon i ett upphållsrum. Mobilen kan sedan inte återfinnas. Ansvaret för förlusten ligger på den enskilde eleven. Kommunen är inte skadestånddsskydlig. 

  En elev lämnar över sin mobiltelefon till en lärare. Läraren tappar mobiltelefonen i golvet så att den går sönder. Kommunen är i detta fall skadeståndsskyldig och ska ersätta eleven för eventuella reparationskostnader, självrisk eller dylikt. 

 • En ansökan om skadeståndsanspråk ska ske skriftligt till kommunen.

  Den som är skadelidande har som huvudregel bevisbördan i ett ärende rörande skadesetånd. Det är därför viktigt att den du ger en detaljerad information om hur skadan har uppstått. Fotografera om möjligt skadan och skriv ner datum och tidpunkt. Även en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Glöm inte bort att ange skälen till varför du anser att Söderköpings kommun har orsakat dig en skada och på vilket sätt du anser kommunen varit oaktsam.

  Bifoga även kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in ditt skadeståndsanspråk.

 • För att kommunen ska kunna utreda ett skadeståndsanspråk bör du inkomma med följande uppgifter och underlag.

  • Namn, personnummer, adress, e-post och/eller telefonummer
  • Datum när skadan inträffade.
  • Plats där skadan inträffade.
  • Beskrivning av händelseförloppet. På vilket sätt uppstod skadan, vad består skadan av, vilket typ av fordon var inblandat, uppgifter om eventuella personskador, uppgifter om skadad egendom med mera. 
  • Om möjligt bifoga fotografier från skadeplatsen.
  • Om möjligt bifoga fotografier på skadad egendom.
  • Eventuella vittnen som kan styrka dina uppgifter.
  • Registeringsnummer på eventuellt inblandade fordon.
  • Uppgift om eventuell ersättning och självrisk från eget försäkringsbolag.
  • Varför den skadelidande anser kommunen varit vållande till skadan på grund av uppsåt eller oaktsamhet.
  • Specificerat ersättningsanspråk i kronor. 
  • Kvitton, fakturor, offerter som styrker ersättningsanspråket.

  Din begäran kan komma att avslås enbart på grund av att kommunen inte har fått in tillräckliga underlag som styrker skadan eller skadeståndsanspråket.

 • När en enskild riktar skadeståndskrav mot Söderköpings kommun regleras ärendet civilrättsligt. Det rör sig således inte om myndighetsutövning.

  När ditt skadeståndsanpråk kommit in till kommunen får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Därefter gör kommunen eller i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning av det inträffade. När utredningen är klar får du ett besked om Söderköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. Är du missnöjd med beskedet kan du ansöka om stämning mot Söderköpings kommun genom att själv eller genom eget anlitat ombud väcka talan i allmän domstol.

 • En ansökan om skadeståndsersättning utgör alllmän handling och hanteras enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

  Du kan läsa mer om allmänna handlingar här: 

  Allmänna handlingar - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

 • Vi behöver behandla dina personuppgifter så som namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om eventuell personskada och hälsotillstånd som beror på inträffad händlelse för att kunna handlägga ditt ärende. Uppgifterna registeras i kommunens ärendehanteringssystem.

  Behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändig för handläggningen av ditt försäkringsärenden och sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse 6 e Dataskyddsförordninge. Stöd för behandlingen av känsliga personuppgifter återfinns i artikel 9.2 f i Dataskyddsförordningen.

  Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.