Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Upphandling, avtal och inköp

Upphandling, avtal och inköp

Upphandling i Söderköpings kommun

På den här sidan hittar du information kopplat till upphandling som till exempel kontaktinformation, aktuella upphandlingar, regelverk och myndighetsstöd. Längst ned på sidan finner du även aktuella upphandlingar.

Offentlig upphandling är en beteckning för sådana inköp av varor, tjänster med mera som görs av stat, kommun och region så kallade upphandlingspliktiga verksamheter. Vilka regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att den upphandlande myndigheten behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Staten, kommunerna och regionerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Enbart Söderköpings kommun köper årligen in varor och tjänster för omkring 600 miljoner svenska kronor. Offentlig upphandling har således en stor påverkan på samhällsekonomin.

 • Upphandlingsregelverket är komplext men styrs i grund av följande fem principer som oavsett förfarande inte får frångås.

  1. Principen om icke-diskriminering
  Denna princip innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller verksamhetsort.

  2. Principen om likabehandling
  Denna princip innebär att alla leverantörer ska behandlas lika o ges lika förutsättningar.

  3. Proportionalitetsprincipen
  Denna princip innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

  4. Principen om öppenhet
  Denna princip innebär att upphandlingsförfarandet ska präglas av öppenhet och förutsebarhet t.ex. att förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt formulerat.

  5. Principen om ömsesidigt erkännande
  Denna princip innebär art intyg och certifikat som har utfärdats av en EU/EES-medlemsstats behöriga myndigheter ska accepteras också i övriga EU/EES-länder.

 • Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler. Samt verkar för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att de ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.

 • Söderköpings kommun samverkar i upphandlingar tillsammans med regionen och andra kommuner i Östergötland.

  Söderköpings kommun medverkar också i ett antal inköpscentraler som genomför upphandlingar och upprättar ramavtal där Söderköpings kommun är avropsberättigade.

 

Sök bland våra aktuella avtal och pågående upphandlingar