Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Livsmedel

Livsmedel

Mat och dryck är två saker som är så viktiga för vårt välbefinnande och överlevnad. För att vi inte ska bli sjuka av det vi äter och dricker finns det lagstiftning som reglerar hur och var livsmedel ska hanteras yrkesmässigt i Sverige.

Kommunen ansvarar för att kontrollera att företag säljer säkra livsmedel så att du inte riskerar att bli sjuk. I kontrollen granskas även exempelvis märkning för att du inte ska kunna bli lurad. Det är viktigt att ingen riskerar att bli dålig eller lurad av de livsmedel som finns till försäljning eller servering.

Andra arbetsuppgifter för kommunens livsmedelsenhet är bland annat att utreda misstänkta matförgiftningar, hantera livsmedelslarm, utreda klagomål samt registrera och avregistrera livsmedelsanläggningar.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet 2024

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 och 2024 klassar därför miljökontoret på Söderköpings kommun om alla befintliga verksamheter.

Vi riskklassar din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljökontoret på Söderköpings kommun kommer att hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Vi kommer att hämta in uppgifterna i samband med ordinarie kontroll. Det finns en blankett här på sidan där du själv kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas i början av 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Ska ge en mer rättvis bild

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ska ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

 

 • Planerar du att delta i ett evenemang, starta eller överta en restaurang eller kafé? En bra start är att börja med att skapa en personlig checklista på verksamt.se. Då får du snabbt veta vilka tillstånd du behöver söka och vilka uppgifter du behöver lämna.

  Alla företag eller privatpersoner som vill sälja, servera, transportera eller på annat sätt hantera livsmedel måste först registrera sin verksamhet hos en kontrollmyndighet. Kommunen har ansvar att kontrollera livsmedelsverksamheter som ex butiker, restauranger, caféer, transportörer och matmäklare med mera.

  Vad krävs för att driva livsmedelsföretag?

  • Du ska ha kunskaper om hygien och vilka risker som kan finnas vid hantering av livsmedel
  • Det ska finnas rutiner eller arbetssätt för verksamheten, detta inom områden som personlig hygien för de som arbetar där, städning, temperaturkontroller. Detta kallas för egenkontroll.
  • Lokalens utformning ska vara anpassad till den typ av verksamhet du vill driva. Behöver du bygga om eller bygga nytt kan bygglov krävas. Kontakta då någon av våra bygglovsinspektörer.

  Ung Företagsamhet

  Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande och arbetar sedan 2010 även på grundskolan.

  Om det finns en viss kontinuitet och viss grad av organisation i din verksamhet räknas det som ett livsmedelsföretag. Då ska det registreras och stå under kommunens livsmedelskontroll. Du är ansvarig för att livsmedlen är säkra. Ansvaret gäller alla aktiviteter som sker i ditt livsmedelsföretag.

  Registrera din livsmedelsanläggning till kommunen

  Du som livsmedelsföretagare ansvarar själv för att registrera dig hos miljökontoret. Detta gör du genom att fylla i blanketten som du hittar här på sidan. Du måste anmäla det till oss på miljökontoret senast två veckor innan du ska starta.

  Behöver du ha blanketten skickad till dig går det bra att höra av dig till oss på miljökontoret för att få hjälp.

  Det tillkommer en avgift för att registrera din anläggning. Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid. Timavgiften för 2023 är 1255 kronor. Timavgiften kan komma att ändras.

  Är du osäker på om du har en livsmedelsverksamhet eller inte så går det bra att kontakta kommunen för rådgivning.

  Bild. Bilden visar ett schema om hur miljökontorets handläggning ser ut vid registrering av livsmedelsverksamhet.

  Du kan behöva informera andra om din verksamhet

  Kom ihåg att du kan behöva informera andra myndigheter om din verksamhet. Dessa skulle kunna vara:

  • Bygglov
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket
  • Polisen

  Det kan finnas flera myndigheter eller aktörer du kan behöva kontakta. Du ansvarar själv för denna kontakt.

 • En livsmedelskontroll är något som alla livsmedelsverksamheter enligt lagstiftningen ska ha. Din första livsmedelskontroll brukar kommunen boka med nya företagare för att det ska finnas tid för diskussion. I övrigt sker livsmedelskontrollerna oftast utan förvarning och den kan göras när som helst, men oftast när verksamheten har öppet för servering eller försäljning.

  Kontrollen görs för att kontrollera så att livsmedelsverksamheter gör sitt yttersta för att ingen ska riskera att bli sjuk av maten eller lurad på grund av falsk information eller marknadsföring.
  I en livsmedelskontroll ingår tid för förarbete, kontroll och rapportskrivning. I en vanlig kontroll utgörs enbart ungefär en tredjedel av kontrolltiden på plats.

  Så går en inspektion till

  Vid en kontroll kan kommunen titta på exempelvis rengöring, lokaler, personlig hygien, livsmedelsinformation, spårbarhet, material i kontakt med livsmedel, HACCP-baserade förfaranden, temperaturer och med mera.

  Mer information om livsmedelskontrollen kan du hitta på livsmedelsverkets hemsida.

  Livsmedelsinspektörerna får tyvärr inte hjälpa till med konkreta lösningar på problem. Deras ansvar ligger enbart i att kontrollera en verksamhet mot gällande lagstiftning.

  Vad kostar det?

  Livsmedelskontrollen finansieras delvis av företagarna. Kostnaden för kontrollen regleras årligen efter SKRs index PKV (prisindex kommunal verksamhet), och ligger år 2023 på 1255 kronor i timmen.

  Hur mycket du ska betala avgörs utifrån hur mycket kontroll du får. Beroende på vad din verksamhet har för inriktning så kommer din riskklassning att variera. Om du har en hantering där det innebär stora risker och krav på kunskapsnivå så kommer du att få fler kontrolltimmar än om du har liten risk i din hantering.


  Hur många anställda du har spelar roll för din kontrolltid. En större organisation innebär större risker. Utöver detta kan du få ett så kallat kontrolltidstillägg om du t ex skapar din egen märkning till produkter eller tillagar mat till riskgrupper.


  Riskklassningssystemet är framtaget av Livsmedelsverket. Tanken är att alla verksamheter i Sverige som har samma typ av verksamhet som du ska få samma typ av kontroller och likvärdig kontrolltid. Du kan läsa mer om riskklassning på livsmedelsverkets hemsida.

  Uppföljande kontroller ingår inte i den årliga kontrollavgiften, och du debiteras särskilt för detta enligt taxan för uppföljande kontroll.

  Avgift för händelsestyrda kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner som anses vara befogade måste verksamheten betala för både en inspektion samt timavgift för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för.

  Bild. Bilden visar de steg som handläggaren på miljökontoret gör vid livsmedelskontroll.

 • Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta miljökontoret så fort som möjligt. Miljökontorets inspektörer kan då genomföra en extra livsmedelskontroll i den butik eller restaurang varifrån du misstänker att du fått i dig något som gjort dig sjuk. På så vis kan risken att fler blir smittade minskas.

  Har du akuta besvär, ring sjukvården på 112, eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

  Du kan lämna din anmälan anonymt, men tänk då på att vi inte kan kontakta dig för ytterligare information.

  Vad orsakar matförgiftningar?

  Matförgiftning beror oftast på dålig hantering av livsmedel. Du kan undvika att bli sjuk genom att hantera livsmedlen på rätt sätt och att du har rena händer och använder rena redskap.

  Det finns många olika mikroorganismer som kan orsaka matförgiftningar genom infektioner om de lyckas passera din magsäck. Bland annat norovirus som orsakar vinterkräksjuka och bakterier som salmonella och campylobakter.

  Det finns flera giftiga ämnen som kan orsaka matförgiftning. Det kan vara rester av bekämpningsmedel. Det kan också vara naturliga ämnen som bildas i växter, till exempel solanin i potatis. Gifter kan även bildas av mikroorganismer som bakterier, mögelsvampar och alger.

  Så går en utredning till

  När vi får in en anmälan om misstanke om matförgiftning startar vi en utredning. Vi försöker tillsammans med anmälaren och den verksamhet det berör att ta reda på tänkbara orsaker till problemet. Till exempel vad den drabbade personen har ätit de senaste dagarna och om fler personer blivit dåliga. I vissa fall besöker vi verksamheten och pratar med personal på plats. Det kan vara svårt att hitta orsaken till en misstänkt matförgiftning.

 • Har du klagomål eller synpunkter på företag som hanterar livsmedel i kommunen kan du höra av dig till miljökontoret.

 • Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos miljökontoret, kommer du få en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften storlek är på en procent av årsomsättningen. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten. Avgiften kan som minst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får ett fast belopp på sanktionsavgiften på 40 000 kronor.

  Om din livsmedelsverksamhet ska få en ny ansvarig verksamhetsutövare (fysisk eller juridisk person) måste du anmäla det till miljökontoret. Om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte underrättar miljökontoret får du betala en sanktionsavgift.

  Du måste även underrätta miljökontoret om din verksamhet tidigare drivits som enskild firma men nu ska ombildas till aktiebolag, vilket innebär att en ny juridisk person tar över.

  Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan att ny anmälan har gjorts, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen, 2 500 kronor till 40 000 kronor. Kommunal- statlig- eller landstingsverksamhet får betala 40 000 kronor.

 • Om du har sålt eller avvecklat ditt företag

  Om du ska avsluta din livsmedelsverksamhet så är det viktigt att du anmäler detta till kommunen. Kommunen ska enbart ha aktiva anläggningar registrerade. Om du glömmer bort att avregistrera din anläggning kan du komma att få betala kontrollavgift i onödan.

  Du avslutar din anläggning genom att informera oss via mail. Informera oss via följande mailadress: miljo@soderkoping.se

 • Om du vid ett evenemang exempelvis vill anordna matservering eller försäljning är du skyldig att vara väl insatt i vad det innebär att servera livsmedel. Även om du inte omfattas av kraven på registrering har du fortfarande en skyldighet att följa de regler som finns enligt förordning (EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet.

  För att omfattas av kraven på registrering

  Om du planerar att bjuda på mat vid flera tillfällen under ett år ska du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Detta för att om man producerar mat för allmän servering i en tillräckligt stor omfattning måste verksamheten registreras av myndigheten, för att de ska kunna kontrollera att verksamheten uppfyller de lagar och regler som finns enligt livsmedelslagstiftningen. Det är myndigheten som avgör om verksamheten uppfyller kraven för att registreras.

  Det beror bland annat på vem som serverar (privatperson, förening eller företag), vilken typ av livsmedel som hanteras (till exempel kakor eller tillagad mat), hur ofta och till hur många, samt om serveringen sker regelbundet eller inte.

  Som exempel kan en förening som serverar lagad mat oftare än 1–2 gånger i månaden behöva registreras. En privatperson som säljer kakor på en marknad 1 gång om året omfattas inte av kraven på registrering.