Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningslotterier

Föreningslotterier

Kommunstyrelsen ansvarar för registrering och tillståndsgivning av lokala lotterier i Söderköpings kommun. I detta pm beskrivs de huvudsakliga bestämmelserna. Mer information, samt blanketter för ansökan och redovisning, tillhandahålls av Idrott och fritid.

Registrering för lotterier § 17

Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod. Lotterierna får bedrivas inom den egna kommunen.

Insatserna får, sammanlagt under perioden, uppgå till högst 20 basbelopp. Vinst som utgörs av pengar får uppgå till högst 1 basbelopp. Vinstandelen måste uppges på lottsedeln och motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde. 

Lotteritillstånd § 15

Tillstånd för ett enskilt lotteri kan erhållas efter ansökan. Förbehåll: sökanden skall vara ideell förening med allmännyttigt ändamål som behöver lotteriinkomster för sin verksamhet samt inte vägrar någon inträde som medlem. Hänsyn skall även tas till utrymmet för lotterier på marknaden.

Lotterier som inte behöver tillstånd § 19-20

§ 19 Ideell allmännyttig förening får anordna lotterier utan särskilt tillstånd eller registrering vid tillställningar som föreningen anordnar eller deltar i. Försäljningsområdet är begränsat till det område där sammankomsten anordnas.

Så kallade lottlistor får dock påtecknas 4 veckor före tillställningen. Värdet av varje insats får uppgå till högst 1/6000 basbelopp. Värdet av högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 basbelopp. Alla slag av vinster får förekomma. Både för- och efterhandsdragna lotterier får förekomma, dock skall dragning ske före tillställningens slut. Vinstandelen skall tillkännages och vara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.

§ 20 Vid offentlig nöjestillställning anordnad av annan än ideell förening gäller dock att endast förhandsdragna lotterier får användas. Högsta värdet av vinsten får uppgå till 1/60 basbelopp. Vinsterna måste utgöras av varor eller tjänster.

Lotteriföreståndare

Föreningen utser en lotteriföreståndare som ansvarig för föreningens lotteriverksamhet. Denne skall inhämta kontrollantens godkännande innan lotteri får starta samt avge redovisning över lotteri senast 2 månader efter sista försäljningsdag. Vid registrering ska en årssammanställning meddelas kontrollanten senast den 15/2 varje år. Om föreståndaren inte kan fullgöra sitt uppdrag ska föreningen snarast anmäla detta, samt utse ny föreståndare.

Kontrollant

Kommunens ansvarige lotterikontrollant är Idrott och fritid.

Avgifter

Avgifter för registrering, tillstånd samt kontrollantarvode fastställs av kommunfullmäktige. Avgifter faktureras föreningen efter beslut eller redovisning.

Gällande avgifter:
Registrering § 17: 300 kr
Tillstånd § 15: 300 kr

Ansökan

Blanketter för ansökan kan erhållas från Idrott och fritid. 
Till ansökan bifogas:
Protokollsutdrag med beslut om att ansöka om lotteritillstånd samt uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.

Verksamhets- och ekonomisk berättelse samt stadgar, om de inte lämnats in tidigare, ska medfölja ansökan.

Upplysningar

Upplysningar i lotteriärenden lämnas av Idrott och fritid.
Frågor om lotterilagens tolkning besvaras av Lotteriinspektionen.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.