Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Bilda ny förening

Bilda förening i Söderköpings kommun

 1. Vid en första träff med ett antal intresserade personer beslutas om eventuellt bildande av förening. För att bli bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 medlemmar samt anta en skälig medlemsavgift.
 2. I samband med första träffen diskuterar ni och beslutar om föreningens målsättning och arbetssätt.
 3. En tillfällig styrelse (interimstyrelse: ordförande, sekreterare och kassör)
  får i uppdrag att:
 • Ha hand om medlemsförteckningen
 • Upprätta förslag till föreningsstadgar
 • Svara för den verksamhet som ni bedriver fram till första årsmötet
 • Kalla till årsmöte
 1. Vid upprättande av stadgar, tag reda på om det finns en riksorganisation för er förening och följ deras råd. Ni kan också själva upprätta föreningens stadgar.
 2. När årsmötet har fastställt stadgarna utses den ordinarie styrelsen som skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. De flesta föreningar har ytterligare några ledamöter i styrelsen. Årsmötet skall även utse 2 revisorer att granska föreningens räkenskaper.
 3. För att få söka bidrag enligt aktuell bidragsnorm måste föreningen "registreras" hos Idrott och fritid. Ni ska då lämna in:
 • Kopia av stadgar, årsmötesprotokoll, budget och verksamhetsplan
 • Föreningens namn, adress, kontaktperson
 • Ev riksorganisation
 • Medlemsantal samt medlemsavgiftens storlek
 • Postgiro/bankgironummer