Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Fritidsgård / Folder Focus fritidsgård

Folder Focus fritidsgård

Det här händer på Focus

Till fritidsgården kan man komma för att träffa kompisar, fika, spela brädspel, pingis, tv-spel, fotboll, pyssla, chilla, prata med fritidsledarna eller delta i någon temagrupp. Vi har även två replokaler och en inspelningsstudio på Studio Moss.

Aktiviteter på lov och studiedagar kan vara olika temakvällar, tävlingar och turneringar, resor med mera.

Vi vill att du ska:
• känna dig välkommen och trygg på Focus
• ha förtroende för oss som jobbar på Focus
• kunna träffa nya vänner och få testa nya saker på Focus
• få vara med och bestämma om vad vi ska göra på Focus
• kunna bolla dina tankar, uppfattningar och attityder med kompisar och med oss vuxna på Focus.

Så här arbetar vi på Focus

Vår målgrupp är Söderköpings ungdomar mellan 12-18 år.

Verksamhetens mål
Fritidsgården ska vara en trygg mötesplats, där unga känner sig sedda och inkluderade. Genom goda möten ska vi bygga relationer, uppmuntra till livslångt lärande, delaktighet och personlig utveckling.

Tillsammans ska vi arbeta med konkreta insatser för ungdomarnas bästa. Fritidsgården ska stärka ungdomars självkänsla, bidra till god hälsa samt stärka ungdomars möjlighet till inflytande och påverkan.

Värdegrund
Verksamheten bygger på en demokratisk grund där alla människors lika värde bejakas. Vi ser skillnader i social, ekonomisk, kulturell och etnisk tillhörighet, ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning som en tillgång.

Samverkan
För oss är samverkan självklart och viktigt. Vi ingår bland annat i en ungdomsgrupp där skola, polis, socialtjänst, elevhälsa, säkerhetsansvarig på kommunen och väktare ingår. Vi finns även med i skolans elevstödsgrupp, Amigos

Vi vill:

  • erbjuda en arena för en trygg, meningsfull, lustfylld och utvecklande fritid, som bygger på frivillighet och främjar fysisk och psykisk hälsa.
  • skapa förutsättningar för goda möten, bygga relationer och skapa förtroende samtidigt som vi vill vara tydliga och sätta gränser.
  • arbeta för att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla kan känna gemenskap och tillhörighet, som kännetecknas av tillgänglighet, inkludering, icke-diskriminering och jämställdhet.
  • bidra till en personlig utveckling, inspirera till engagemang och vidgade intressen och stimulera icke-formellt lärande genom aktivitet och social gemenskap.
  • vara närvarande vuxna som är lyhörda för olika individers intressen, möjligheter och behov och låter alla känna sig hörda.

Fritidsgården

En hälsofrämjande öppen fritidsverksamhet
Bra kvalitativt ungdomsarbete ska vara roligt och utvecklande - en rättighet för alla ungdomar.
Verksamheten styrs av:

  • FN:s konvention om Barns rättigheter. Läs mer på www.unicef.se/barnkonventionen
  • Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

”Ett demokratiskt samhälle behöver unga människors röster och aktiva deltagande. För att kunna ta denna roll behöver unga en plats där de kan sätta sin egen agenda. En plats där de, tillsammans med andra unga, kan undersöka, uttrycka, och utveckla sina intressen och förmågor, såväl sina idéer för framtiden. En plats där de kan få stimulans och stöd att vidareutveckla de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar de behöver för att kunna nå sin fulla potential som individer och samhällsmedborgare. Denna plats är den öppna fritids- och ungdomsverksamheten (…)”

I Europarådets rekommendationer står bland annat detta, i icke direktöversatt text: Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten är värdebaserad och dess grundläggande principer är att
den ska bygga på frivilligt deltagande:
- de unga är aktiva i den öppna ungdomsverksamheten utifrån egen vilja och motivation. Den ska bygga på och svara emot ungas självupplevda behov, intressen, idéer och erfarenheter, och på så sätt ge mervärde och/eller glädje i livet. Verksamheten ska bidra till ungas personliga och sociala utveckling genom icke-formellt lärande. Den ska också sträva efter att stärka ungas självbestämmande, autonomi och tillgång till sina rättigheter. Vi ska främja kritiskt tänkande och kreativitet såväl som mänskliga rättigheter, demokratiska värden och aktivt medborgarskap.

”Unga människor är emellertid ingen homogen grupp. De har olika bakgrund, intressen och idéer,
de kan vara organiserade eller inte och de kommer ha olika behov utifrån dessa och andra olikheter.”

Vi som arbetar

Vi som arbetar med ungdomarna ska ha de kompetenser, kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar som är nödvändiga för att genomföra en öppen fritids- och ungdomsverksamhet, och se den öppna verksamheten som en process för ömsesidigt lärande samt att se behovet av konstant kompetensutveckling. Vi ska också drivas av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling, och skapa en möjliggörande och förtroendefull omgivning som är aktivt inkluderande, stärkande och socialt engagerande, kreativ och säker, rolig och seriös, lekfull och planerad.

MUCF - Myndigheten för ung- doms- och civilsamhällesfrågor
Kultur och fritidsaktiviteter är viktiga för avkoppling, bra hälsa, personlig utveckling och förståelse för omvärlden. Fritiden spelar stor roll för unga. Det är en viktigt arena för att unga ska kunna känna inflytande över sitt eget liv. Genom´sina fritidsaktiviteter kan unga känna just delaktighet och inflytande, och aktiviteterna kan uppmuntra unga att delta i ett demokratiskt samhälle och att förbättra sin hälsa, fysisk och psykisk.

KC Östergötland - kunskapscentrum för fritidsledarskap
Sedan hösten 2018 samverkar åtta Östgötakommuner och Valla folkhögskola i ett gemensamt
kunskapscentrum. Kunskapscentrum för fritidsledarskap arbetar med utveckling och utvärdering av metoder och ledarskap i ungdomsinriktad öppen fritidsverksamhet i Östgötaregionen. Fokus för arbetet är fritidsledarrollen och den fria tidens betydelse.