Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Förändringar i valfrihetssystemet med utgångspunkt i uppdraget Hållbara insatser

Förändringar i valfrihetssystemet med utgångspunkt i uppdraget Hållbara insatser

Publicerad den 26 februari 2024

 

I linje med uppdraget ”Hållbara insatser”, fortsätter vi nu arbetet med nyckelaspekterna i uppdraget. Hållbara insatser syftar till att synliggöra helhetstänk utifrån individens behov och verksamhetens bästa möjligheter att tillfredsställa behoven utifrån flera aspekter som alla behöver vara hållbara över tid och händelser. Stor vikt behöver läggas vid bemanning utifrån kompetens med rätt person på rätt uppgift, vidare ska kvalité, valfrihet, ekonomi, miljö samt krisberedskap beaktas.

Vård och omsorg står inför en stor kompetensutmaning. Antalet äldre personer i behov av vård och omsorg växer medan antalet personer i arbetsför ålder minskar. Detta skapar stora utmaningar som ur bemanningssynpunkt behöver lösas. Arbetsuppgifter som inte kräver vård och omsorgskompetens måste i högre grad frigöras från vård och omsorgspersonal för att koncentrera dessa till insatser i sitt kompetensområde.

Sveriges kommuner har också ett ansvar att planera för hur de ska kunna minska risken att något drabbar sina verksamheter, men också för att kunna hantera allvarliga störningar i verksamheterna.

Vi ser ett behov av att skapa bättre kvalité bland annat kopplat till personalkontinuiteten, det vill säga antal ansikten som hemtjänsttagare möter under en tvåveckorsperiod. Vi ser det som särskilt viktigt att den tryggheten i första hand når de som har omvårdnadsinsatser och ett mer omfattande vårdbehov.

Vi vill nu titta på möjligheterna att inrikta fokus i vårt nuvarande valfrihetssystem till serviceinsatser, såsom städ och tvätt för att frigöra en större möjlighet till effektiv och resultatsintriktad planering för mer kvalitativ kontinuitet, med prioritet av de särskilt utsatta vårdbehoven. Detta ges som ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda ”Förändrat valfrihetssystem” med återrapport till nämnden i april.

Trygghet är viktig i livets alla skeden, men alldeles extra viktig i livets mest utsatta stunder.

Kontaktperson

Evelina Nilsson (KD)
Socialnämndens ordförande
E:post: evelina.nilsson@soderkoping.se
Telefon: 0121-233 56